Обяви и Протоколи за конкурси

Обява 965/18.12.2012

На основание Заповед №965/18.12.2012г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Търгове чрез явно наддаване на 07.01.2013г. за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години, както следва:

Обява 960/17.12.2012

На основание Заповед №960/17.12.2012г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1. Публични търгове чрез явно наддаване на 04.01.2013г. за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

Обява 959/17.12.2012

На основание Заповед №959/17.12.2012г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1. Публични търгове чрез явно наддаване на 03.01.2013г. за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

Обява

О Б Я В А    Общинска администрация Дулово на основание Заповед 818/31.10.2012 г. на кмета на Община Дулово, чл.10а , ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността:   ЮРИСКОНСУЛТ   1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:   1.1Област на дейност:   За длъжността - Юрисконсулт   1.2 Цел на длъжността :