Обяви и Протоколи за конкурси

ПРОТОКОЛ за класиране на кандидатите по обявения конкурс за Секретар в Община Дулово

Днес 27.06.2012 година, Комисия в състав:

Председател:

Юксел Исмаил – Зам.кмет „УТ, земеделие, екология и инвестиции ” в Община Дулово

Членове:

1. Фатме Накиева- Гл. специалист в Общинска администрация Дулово

2. Гергана Игнатова- мл.юрисконсулт- в Общинска администрация Дулово