Обяви и Протоколи за конкурси

Обява 959/17.12.2012

На основание Заповед №959/17.12.2012г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1. Публични търгове чрез явно наддаване на 03.01.2013г. за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

Обява

О Б Я В А    Общинска администрация Дулово на основание Заповед 818/31.10.2012 г. на кмета на Община Дулово, чл.10а , ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността:   ЮРИСКОНСУЛТ   1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:   1.1Област на дейност:   За длъжността - Юрисконсулт   1.2 Цел на длъжността :

ПРОТОКОЛ за класиране на кандидатите по обявения конкурс за Секретар в Община Дулово

Днес 27.06.2012 година, Комисия в състав:

Председател:

Юксел Исмаил – Зам.кмет „УТ, земеделие, екология и инвестиции ” в Община Дулово

Членове:

1. Фатме Накиева- Гл. специалист в Общинска администрация Дулово

2. Гергана Игнатова- мл.юрисконсулт- в Общинска администрация Дулово