Обяви и Протоколи за конкурси

О Б Я В А

На основание Заповед №990/16.09.2013г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Търгове чрез явно наддаване на 27.09.2013г. за учредяване право на възмездно ползване за срок от 1 /една/ стопанска година /2013г.-2014г./ на следните недвижими имоти:

1.1. Имот №042007 в землището на с.Черник, община Дулово, местността „Казълпелит”, ЕКАТТЕ 81966, земя с площ 4,653дка, земя трета категория, с начин на трайно ползване училищна нива, описан в АЧОС №5368/23.12.2005г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег.№11/03.01.2006г., при съседи имоти с номера:000049, 042006, 042009 и 000203, начална годишна цена за ползване на имота в размер на 218,17лв., стъпка на наддаване в размер на 21,81лв. и депозит в размер на 21,81лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

О Б Я В А

На основание Заповед №989/16.09.2013г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Търгове чрез явно наддаване на 30.09.2013г. за учредяване право на възмездно ползване за срок от 1 /една/ стопанска година /2013г.-2014г./ на следните недвижими имоти:

1.1. Имот №011091 в землището на с.Черник, община Дулово, местността „Араплък”, ЕКАТТЕ 81966, земя пета категория, с площ 5,002дка, с начин на трайно ползване училищна нива, описан в АЧОС №5364/23.12.2005г., вписан в Служба по вписванията с вх.рег.№15/03.01.2006г., при съседи имоти с номера: 000047, 011052 и 011051, начална годишна цена за ползване на имота в размер на 182,42лв., стъпка на наддаване в размер на 18,24лв. и депозит в размер на 18,24лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

Обява 965/18.12.2012

На основание Заповед №965/18.12.2012г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Търгове чрез явно наддаване на 07.01.2013г. за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години, както следва:

Обява 960/17.12.2012

На основание Заповед №960/17.12.2012г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1. Публични търгове чрез явно наддаване на 04.01.2013г. за продажба на следните имоти частна общинска собственост: