Обяви и Протоколи за конкурси

КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ-КОНКУРС-ПРОТОКОЛ

Приложение № 6 към чл. 33, ал. 2

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ

РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

 

 

Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане на конкурса при избрания начин и при интервюто.

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТ ЗА ЮРИСКОНСУЛТ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ДУЛОВО

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТ ЗА ЮРИСКОНСУЛТ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ДУЛОВО

 

     Днес, 04.12.2017 г. в сградата на Общинска администрация Дулово от 11:00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 852 / 06.11.2017 г. на Кмета на община Дулово за класиране на кандидатите от проведения тест за длъжността

 

Юрисконсулт

 

Протокол от проведен конкурс

ОБЩИНА  ДУЛОВО

ОБЛАСТ  СИЛИСТРА

     Днес, 21.11.2017 г. в изпълнение на Заповед № 852 / 06.11.2017 г., на  Кмета на Община Дулово, на основание чл. 10в, ал.2 от Закона за държавния служител, комисията определена за провеждане на конкурса, прегледа подадените в срок документи и състави настоящият протокол:

Приложение № 3 към чл. 20, ал. 3

 

ПРОТОКОЛ