Общински съвет

# Title Категория Post date
321 Решения по П Р О Т О К О Л № 1 Решения 5 Jul 2012 - 15:14
322 Изменение ПОДОС Правилник за дейността 5 Jul 2012 - 10:53
323 НАРЕДБА №17 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Дулово Наредби 2 Jul 2012 - 10:43
324 НАРЕДБА №16 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Дулово Наредби 2 Jul 2012 - 10:39
325 НАРЕДБА №14 за реда и условията за поемане на общински дълг Наредби 2 Jul 2012 - 10:31
326 НАРЕДБА №13 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА Наредби 2 Jul 2012 - 10:30
327 Н А Р Е Д Б А №10 ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА И РЕГУЛИРАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ И СКИТАЩИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО Наредби 30 Jun 2012 - 15:29
328 НАРЕДБА № 9 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БАЗИСНИЯ МЕСЕЧЕН НАЕМ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Наредби 30 Jun 2012 - 15:27
329 Наредба 8 Наредби 30 Jun 2012 - 15:25
330 Наредба 7 Наредби 30 Jun 2012 - 15:24
331 Наредба 6 Наредби 30 Jun 2012 - 15:23
332 НАРЕДБА № 4 ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО Наредби 30 Jun 2012 - 15:08
333 Н А Р Е Д Б А № 3 ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА Наредби 30 Jun 2012 - 15:06
334 НАРЕДБА №1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА И ОСИГУРЯВАНЕ ПРИВЕТЛИВ ВИД НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО Наредби 30 Jun 2012 - 15:02
335 НАРЕДБА №18 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ Наредби 30 Jun 2012 - 14:49
336 НАРЕДБА №19 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО Наредби 30 Jun 2012 - 14:47
337 НАРЕДБА №20 ЗА ПУБЛИЧНО – ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА Наредби 30 Jun 2012 - 14:46
338 НАРЕДБА № 2 ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО Наредби 30 Jun 2012 - 14:43
339 НАРЕДБА № 21 За стопанисване, управление и предоставяне на общински пасища и мери на територията на Община Дулово Наредби 29 Jun 2012 - 19:52
340 Решения Решения 29 Jun 2012 - 09:58