Общински съвет

# Title Категория Post date
61 Р Е Ш Е Н И Е № 216 от 28.02.2017 година Решения 2 May 2017 - 12:28
62 ОСЕМНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Докладни 22 Apr 2017 - 07:52
63 НАРЕДБА № 2 ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО Наредби 11 Apr 2017 - 19:16
64 РЕШЕНИЯ НА СЕДЕМНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово проведено на 31.03.2017 год. Решения 6 Apr 2017 - 17:02
65 С В И К В А М СЕДЕМНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 24 Mar 2017 - 15:00
66 ШЕСТНАДЕСЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Решения 23 Feb 2017 - 17:14
67 НАРЕДБА №1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА И ОСИГУРЯВАНЕ ПРИВЕТЛИВ ВИД НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО Наредби 14 Feb 2017 - 17:11
68 Решения от 15-то заседание на ОбС-Дулово Решения 5 Feb 2017 - 09:22
69 С В И К В А М ПЕТНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Решения 25 Jan 2017 - 19:22
70 Решения на ОС Дулово по протокол 14 от 28.12.2016г. Решения 5 Jan 2017 - 16:09
71 НАРЕДБА № 5 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, РЕДА И КОНТРОЛА НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО Наредби 3 Jan 2017 - 18:09
72 УВЕДОМЛЕНИЕ Правилник за дейността 29 Dec 2016 - 08:27
73 ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 28 Dec 2016 - 09:14
74 Решения на ОС Дулово от тринадесетото заседание Решения 10 Dec 2016 - 09:09
75 ТРИНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 22 Nov 2016 - 16:58
76 Решения по протокол № 12 от 25.10.2016г. Решения 1 Nov 2016 - 18:08
77 НАРЕДБА №26 ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ДУЛОВО Наредби 4 Oct 2016 - 19:26
78 НАРЕДБА №18 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Дулово Наредби 4 Oct 2016 - 19:19
79 НАРЕДБА № 15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Дулово Наредби 4 Oct 2016 - 19:10
80 РЕШЕНИЯ 11-2016г. Решения 4 Oct 2016 - 19:00