Обяви и Протоколи за конкурси

ОБЯВА

На основание Заповед №1236/27.11.2013г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Търгове чрез явно наддаване на 11.12.2013г. за отдаване под наем на имоти общинска собственост за срок от 3 /три/ години, както следва:

ОБЯВА

На основание Заповед №1162/28.10.2013г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Публични търгове чрез явно наддаване на 11.11.2013г. за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

1.1. Урегулиран парцел в кв.17 с площ 4 850кв.м. отреден за „Детски ясли и детски дом” по регулационния план на с.Прохлада, описан в АЧОС №447/25.01.2001г., вписан в Службата по вписвания с вх.рег.№1063/22.07.2011г., Акт №169, том 4, п.к. №10716, съседи на имота: на север – парцел за култ. дом, на изток – училищеокласен път, на юг – улица, на запад – улица, при първоначална тръжна цена – 12 362,00лв., депозит за участие в търга – 1 236,20лв., стъпка на наддаване 1 236,20лв. и начален час на провеждане 10,00ч.

О Б Я В А

На основание Заповед №1017/20.09.2013г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Търгове чрез явно наддаване на 07.10.2013г. за отдаване под наем на имоти общинска собственост за срок от 3 /три/ години, както следва:

1.1. Част от имот публична общинска собственост – втората стая вдясно от входа в сградата на кметство с.Правда, кв.28, п.І, пл.№356, с АПОС №290/11.11.1999г., с площ 14кв.м., с предназначение – пощенски услуги /битови услуги/, с първоначален годишен наем в размер на 359,52лв., депозит за участие в търга – 35,95лв. и стъпка на наддаване 35,95лв. и начален час на провеждане 10,30часа.

О Б Я В А

На основание Заповед №1015/20.09.2013г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1. Публични търгове чрез явно наддаване на 04.10.2013г. за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

1.1.Поземлен имот с №111033 в с.Орешене, с ЕКАТТЕ 53744, с площ на имота 3,669 дка /три декара шестстотин шестдесет и девет кв.м./, трета категория на земята, с начин на трайно ползване нива, находящ се в местността „Край село”, описан в АЧОС №5043/15.07.2004г., вписан в Службата по вписвания с вх.рег.№1261/12.10.2004г., акт №98, том 4, к.д. 756, п.к. 38, при съседи имоти с номера 111032, 017006, 000210, 111036, 100407, 009004 при първоначална тръжна цена в размер на 3600,00лв. без ДДС /три хиляди и шестстотин лева/, депозит за участие в търга 360,00лв., стъпка на наддаване 360,00лв. и начален час на провеждане 10,00 часа.

О Б Я В А

На основание Заповед №1016/20.09.2013г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1. Публични търгове чрез явно наддаване на 07.10.2013г. за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

1.1. Поземлен имот с ид.№24030.501.9151 в урбанизираната територия по кадастралната карта на гр.Дулово, с площ 259кв.м., предназначен за жилищни нужди, находящ се в гр.Дулово, ул.”Витоша”, описан в АЧОС №1416/25.06.213г., вписан в Служба по вписванията с вх.рег.№1126/27.06.2013г., акт №191, том 4, и.п. 11442, при съседи имоти с номера: 24030.501.2004, 24030.501.3238, 24030.501.9159, при първоначална тръжна цена в размер на 1 689,00лв. без ДДС /хиляда шестстотин осемдесет и девет лева/, депозит за участие в търга 168,90лв. и стъпка на наддаване 168,90лв. и начален час на провеждане 10,00часа.