Обяви и Протоколи за конкурси

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Oбщина Дулово, в качеството си на бенефициент по проект

 „Родители и деца заедно в учене и игра”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.001-0043-C02, процедура за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение”,

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 година