Бюджет 2016

# Title Категория Post date
1 ОДИТЕН ДОКЛАД ОТ СМЕТНАТА ПАЛАТА НА Р БЪЛГАРИЯ-2015 Бюджет 2016 26 Apr 2016 - 08:23
2 Р А З Ч Е Т ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ /СЕС/ - 2016г. Бюджет 2016 19 Jan 2016 - 09:36
3 Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е НА ПРЕХОДНИЯ ОСТАТЪК ОТ БЮДЖЕТА ЗА 2015г., КОЙТО ЩЕ СЕ РАЗХОДВА ПРЕЗ 2016г. Бюджет 2016 19 Jan 2016 - 09:35
4 С П Р А В К А за максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бътат натрупави през 2016г. Бюджет 2016 19 Jan 2016 - 09:34
5 С П Р А В К А за просрочените задължения на община Дулово от 2015г., които ще бъдат разплатени през 2016г. Бюджет 2016 19 Jan 2016 - 09:34
6 С П Р А В К А за разходите за работни заплати, на персонала в държавните дейности през 2016г. Бюджет 2016 19 Jan 2016 - 09:33
7 С П Р А В К А за разпределение на разходите по бюджета на община Дулово за 2016г. Бюджет 2016 19 Jan 2016 - 09:32
8 С П Р А В К А за приходите на община Дулово по проектобюджета за 2016г. Бюджет 2016 19 Jan 2016 - 09:31
9 С П Р А В К А за средствата във функция "Соц.осигуряване, подпом.и грижи" за извършване на разходи в местните дейности - 2016г. Бюджет 2016 19 Jan 2016 - 09:30
10 С П Р А В К А за средствата във функция "Соц.осигуряване, подпом.и грижи", за извършване на разходи в държавните дейности - 2016г. Бюджет 2016 19 Jan 2016 - 09:29
11 С П Р А В К А за средствата във функция "Отбрана и сигурност", за извършване на разходи в местни дейности - 2016г. Бюджет 2016 19 Jan 2016 - 09:28
12 С П Р А В К А за средствата във функция "Отбрана и сигурност", за извършване на разходи в държавните дейности - 2016г. Бюджет 2016 19 Jan 2016 - 09:27
13 С П Р А В К А за средствата във функция "Общи държавни служби" за извършване на разходи в местните дейности - 2016г. Бюджет 2016 19 Jan 2016 - 09:25
14 С П Р А В К А за средствата, планирани във функция "Общи държавни служби" за извършване на разходи в държавните дейности - 2016г. Бюджет 2016 19 Jan 2016 - 09:24
15 С П Р А В К А за средствата във функция "Образование", за извършване на разходи в местните дейности - 2016г. Бюджет 2016 19 Jan 2016 - 09:23
16 С П Р А В К А за средствата във функция "Здравеопазване", за извършване на разходи в местни дейности - 2016г. Бюджет 2016 19 Jan 2016 - 09:22
17 С П Р А В К А за средствата във функция "Почивно дело, култура и религ.дейности" за извършване на разходи в местните дейности - 2016г. Бюджет 2016 19 Jan 2016 - 09:21
18 С П Р А В К А за средствата във функция "Икономически дейности и услуги",за извършване на разходи в местните дейности - 2016г. Бюджет 2016 19 Jan 2016 - 09:20
19 С П Р А В К А за средствата във функция "Жил.стр.БКС и опазване на околната среда",за извършване на разходи в местните дейности - 2016г. Бюджет 2016 19 Jan 2016 - 09:17
20 С П Р А В К А за средствата във функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности", за извършване на разходи в държавните дейности - 2016г. Бюджет 2016 19 Jan 2016 - 09:16