„КАОЛИН”ЕАД направи поредно дарение за дуловската болница