Конкурс за длъжността Началник на сектор (Устройство на територията, земеделие, екология и инвестиции)

 ОБЩИНА ДУЛОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7650 гр.Дулово, ул.“В.Левски“№18, тел.0864/2-30-30, факс:2-30-20

  dulovokmet@abv.bg, www.dulovo.bg

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

    На основание чл. 14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и  Заповед № 41 / 12.01.2017 г.  на кмета на Община Дулово, във връзка с чл.10 и чл.10а , ал.2 от Закона за държавния служител и чл.3, ал.1 и чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

  1. За длъжността Началник на сектор (Устройство на територията, земеделие, екология и инвестиции

 

  1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 

- образование: висше;

- минимална образователна степен – бакалавър

- професионален опит: 3 години

- при наличие на ранг – III младши

 

  1.  Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика :

 

Ръководи дейността на сектора.

 

Разпределя задачите на служителите в сектора, проверява, обсъжда и парафира подготвените от тях становища и други документи.

 

Контролира подготовката на изходящите писма от Общинската администрация до държавните институции, които са възложени на служителите в сектора.

 

 Участва в окончателното оформяне на приетите от администрацията актове, които са възложени на служителите от сектора.

 

             Участва в дейността на колегиални консултативни органи и структури на администрацията и на неправителствените и международни организации в съответната област.

 

  1. Размерът на основната заплата, определена за длъжността е от 600 лв. до 1800 лв.,  (Размерът на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.)

 

  1. Начин на провеждане на конкурса

 

- решаване на тест

- интервю     

 

      6.  Необходими документи за участие в конкурса

 

            -  Заявление  за участие за конкурса / образец приложение № 2 към чл.17, ал.1 от НПКДС /;

           - Декларация  по чл.17 , ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурс за  

  държавни служители / образец /;

           - Декларация по чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител / образец /;

           - Автобиография- СV формат;

           - Копие от документите за придобита образователно – квалификационна степен.

           - Копие от документите удостоверяващи, продължителността на професионалния   

 опит и придобит ранг – служебна книжка, трудова книжка и осигурителна      

 книжка ;

           - Копие от документ за самоличност

           - Свидетелство за съдимост.

 

       7. Документите по т.6 да се представят в стая № 6 или в стая № 24 в Общинска администрация-Дулово в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата до 26.01.2017 г. включително, всеки работен ден от 08.30 до 17.00 ч.

 

 

       8. Списъкът на допуснатите и недопуснатите кандидати във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло и в сайта на Община Дулово.

 

 

Thursday, January 26, 2017 - 16:45