Обява за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Център за обществена подкрепа” в гр.Дулово

 

 

2                      ОБЩИНА  ДУЛОВО,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА

 

                                       7650 гр. Дулово, ул. „Васил Левски” №18, тел: 0864/2-30-00, факс: 0864/2-30-20, e-mail: dulovokmet@abv.bg

 

 

 

 О Б Я В А

 За подбор на персонал за предоставяне на

социалната услуга „Център за обществена подкрепа” в гр.Дулово

 

Във връзка с предоставяне на социалната услуга в общността – Център за

обществена подкрепа в  гр.Дулово, която се финансира като държавно-делегирана дейност, Община Дулово обявява подбор на персонал за следните позиции:

1. Ръководител – 1 (една) работна позиция;

2. Социален работник -1  (една) работна позиция;

3. Педагог – 1 (една) работна позиция;

4. Психолог – 1 (една) работна позиция.

1. Ръководител на Център за обществена подкрепа

1.1. Описание на длъжността:

· Организира цялостната дейност на Центъра за обществена подкрепа;

· Съблюдава воденето на цялата документация;

· Отговаря за качественото управление в съответствие с нормативната база за

предоставяне на социалната услуга;

· Изготвя необходимите процедури и правилници за организиране работата в

Центъра за обществена подкрепа;

· Осъществява контрол върху работата на персонала и функциониране на

услугата;

· Извършва периодична проверка на документацията, отразяваща работата на

Центъра за обществена подкрепа;

· Следи и контролира спазването на критериите и стандартите по

предоставянето на социалната услуга;

· Поддържа подходящ психологичен климат за клиентите и персонала;

· Контролира качеството на предлаганата услуга;

· Подържа добро ниво на професионална компетентност на служителите;

· Спазва всички вътрешни правила и процедури на Центъра за обществена

подкрепа;

· Спазва стриктно всички нормативни документи, регламентиращи дейността и

свързани с дейността на предоставяната услуга;

· Извършва и други дейности, свързани с характера на дейността на Центъра за

обществена подкрепа.

 

1.2. Познаване на нормативната уредба: отлични познания на нормативната

уредба, като: Закон за социално подпомагане, Закон за закрила на детето, Закон за

закрила срещу домашното насилие, Закон за борба срещу противообществените

прояви на малолетните и непълнолетните и други нормативни актове, свързани

със закрилата на детето.

1.3. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

· Образование: висше, образователна степен – бакалавър или магистър, по

специалности: „Социална педагогика”, „Социални дейности”;

· Компютърни умения за работа с Word, Excel, Internet;

· Личностни качества и умения, които включват: комуникативни и социални

умения; личностна и емоционална зрялост; умения за работа в екип;

инициативност; лидерски качества; самоконтрол, организираност;

чувствителност към работата с деца, толерантност.

1.4. Начин на провеждане на подбора:

По документи и интервю.

1.5. Форма на назначаване:

Трудово правоотношение.

1.6. Необходими документи за кандидатстване:

· Заявление за участие в свободен текст за позицията, за която кандидатства;

· Мотивационно писмо;

· CV /европейски формат/;

· Копие от документ за придобита образователно - квалификационна степен,

която се изисква за длъжността;

· Копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации,

при наличие на такива.

2. Социален работник в Центъра за обществена подкрепа

2.1. Описание на длъжността:

· Организира предоставянето на социални услуги и консултации на

потребителите на социалната услуга;

· Подпомага изпълнението на задачи, свързани с функционирането на Центъра

за обществена подкрепа;

· Извършва първичен прием;

· Изготвя индивидуална оценка на потребностите;

· Разработва индивидуалните планове на потребителите;

· Осъществява социална работа по отделен случай;

· Води индивидуални и групови консултации, както на децата така и на техните

родители/семейства.

· Насочва потребителите за участие в образователни и обучителни програми;

· Отговаря за досиетата на потребителите;

· Участва в информационно-аналитичните дейности на Центъра за обществена

подкрепа;

· Извършва и други дейности, свързани с характера на дейността на Центъра за

обществена подкрепа.

2.2. Познаване на нормативната уредба: отлични познания на нормативната

уредба, като: Закон за социално подпомагане, Закон за закрила на детето, Закон за

закрила срещу домашното насилие, Закон за борба срещу противообществените

прояви на малолетните и непълнолетните и други нормативни актове, свързани

със закрилата на детето.

2.3. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

· образование: висше, образователна степен – бакалавър или магистър, по

специалности: „Социална педагогика”, „Социални дейности”

· Компютърни умения за работа с Word, Excel, Internet;

· Личностни качества и умения, които включват: комуникативни и социални

умения; личностна и емоционална зрялост; умения за работа в екип;

инициативност; самоконтрол; отговорност; толерантност.

2.4. Начин на провеждане на подбора:

По документи и интервю.

2.5. Форма на назначаване:

Трудово правоотношение.

2.6. Необходими документи за кандидатстване:

· Заявление за участие в свободен текст за позицията, за която кандидатства;

· Мотивационно писмо;

· CV /европейски формат/;

· Копие от документ за придобита образователно - квалификационна степен,

която се изисква за длъжността;

· Копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации,

при наличие на такива.

3. Педагог в Центъра за обществена подкрепа

3.1. Описание на длъжността:

· Работи в постоянни контакти с образователните институции на територията

на общината, общинската администрация и останалите заинтересовани страни

по проблемите на насилието и отпадане от училище;

· Провежда индивидуална работа с всеки потребител на Центъра за обществена

подкрепа;

· Провежда групови консултации по проблеми, поставени от потребителите;

· Подпомага образователния процес на деца, които изпиват затруднения с

усвояването на учебния материал;

· Провежда дейности в изпълнението на мероприятията на различните клубове;

· Участва в информационно-аналитичните дейности на Центъра за обществена

подкрепа;

· Извършва и други дейности, свързани с характера на дейността на Центъра за

обществена подкрепа.

 

3.2. Познаване на нормативната уредба: отлични познания на нормативната

уредба, като: Закон за социално подпомагане, Закон за закрила на детето, Закон за

закрила срещу домашното насилие, Закон за борба срещу противообществените

прояви на малолетните и непълнолетните и други нормативни актове, свързани

със закрилата на детето.

3.3. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

· образование: висше, образователна степен – бакалавър или магистър,

педагогическа специалност;

· Компютърни умения за работа с Word, Excel, Internet;

· Личностни качества и умения, които включват: комуникативни и социални

умения; личностна и емоционална зрялост; умения за работа в екип;

инициативност; самоконтрол; отговорност; толерантност.

3.4. Начин на провеждане на подбора:

По документи и интервю.

3.5. Форма на назначаване:

Трудово правоотношение.

3.6. Необходими документи за кандидатстване:

· Заявление за участие в свободен текст за позицията, за която кандидатства;

· Мотивационно писмо;

· CV /европейски формат/;

· Копие от документ за придобита образователно - квалификационна степен,

която се изисква за длъжността;

· Копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации,

при наличие на такива.

4.Психолог в Центъра за обществена подкрепа

4.1. Описание на длъжността:

· Извършва първоначална психологическа оценка на конкретния случай и

констатира потребностите от психологическа интервенция;

· Оказва индивидуална и групова психологична помощ, провежда консултации,

семейни сесии, кризисни интервенции, участва в дейности по превенция на

изоставянето;

· Участва в изготвянето на индивидуалните оценки и индивидуалните планове

на потребителите;

· Методически подпомага планирането на работата по случай, разпределянето

на отговорностите и оценяването й;

· Извършва и други дейности, свързани с характера на дейността на Центъра за

обществена подкрепа.

4.2. Познаване на нормативната уредба: отлични познания на нормативната

уредба, като: Закон за социално подпомагане, Закон за закрила на детето, Закон за

закрила срещу домашното насилие, Закон за борба срещу противообществените

прояви на малолетните и непълнолетните и други нормативни актове, свързани

със закрилата на детето.

4.3. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

· образование: висше, образователна степен – бакалавър или магистър, с

професионална квалификация „Психолог”;

· Компютърни умения за работа с Word, Excel, Internet;

· Личностни качества и умения, които включват: психологическа и

емоционална зрялост; умения за работа в екип; самоконтрол, отговорност;

чувствителност, нагласи и мотивация за работата с деца.

4.4. Начин на провеждане на подбора:

По документи и интервю.

4.5. Форма на назначаване:

Трудово правоотношение

4.6. Необходими документи за кандидатстване:

· Заявление за участие в свободен текст за позицията, за която кандидатства;

· Мотивационно писмо;

· CV /европейски формат/;

· Копие от документ за придобита образователно - квалификационна степен,

която се изисква за длъжността;

· Копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации,

при наличие на такива.

Подаване на документи. Срок и място на подаване.

Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник всеки

работен ден в срок от 18.01.2017 г. до 24.01.2017 г. включително, от 08:00 ч. до 12:00

ч. и от 12:30 ч. до 16:30 ч., в Община Дулово на адрес: гр.Дулово, ул. „Васил Левски” №18, стая №3.

Интервю с одобрените кандидати:

С одобрените кандидати по документи ще бъде проведено интервю на 25.01.2017 г.

от 14:00 часа в сградата на Община Дулово – II етаж, зала 13

 

 

 

Tuesday, January 24, 2017 - 13:15