Публичен търг чрез явно наддаване

 

О Б Я В А

 

На основание Заповед №829/18.10.2016г. на кмета на Община Дулово, се обявява: 1.Публичен търг чрез явно наддаване на 04.11.2016г. за продажба на следния имот частна общинска собственост:

Урегулиран поземлен имот ХІV-63,64, в кв.21, с площ 1850кв.м. /хиляда осемстотин и петдесет кв.м./ по плана за регулация на с.Боил от 1969г., незастроен, жилищен, с граници на имота – улица, УПИ І-63, УПИ ІХ-63, УПИ ХІІІ-64, описан в АЧОС №1528/08.01.2016г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег.  №15/11.01.2016г., акт №12, том №1, ИП №24875, при първоначална тръжна цена в размер на 7280,00лв. без ДДС /седем хиляди двеста и осемдесет лева без ДДС/, стъпка за наддаване 728,00лв. и депозит в размер на 728,00лв. и начален час на провеждане 10,30часа.

2. Депозитите за участие в търга се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3. Търгът ще се проведе в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18.

4. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внася  до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати за участие в търга или при явяване на един кандидат, определям дата 18.11.2016г. за повторен търг  със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2. Необходими документи за участие в търга на физически лица:

  1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;

  2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово;        

  3. Документ за внесен депозит;

  4. Копие от документ за самоличност;

  5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.

 

 

18.10.2016г.                                 Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово                      

Friday, November 4, 2016 - 08:30