Публичен търг чрез явно наддаване

 

ОБЩИНА ДУЛОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА

      7650 Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, тел: 0864 / 2 30 00, факс: 0864 / 2 30 20, e-mail: dulovokmet@abv.bg,

 http://www.dulovo.bg

 

О Б Я В А

 

На основание Заповед №823/17.10.2016г. на кмета на Община Дулово, се обявява: 1.Публичен търг чрез явно наддаване на 01.11.2016г. за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на част от общински имот, както следва:

1.1. Част от имот публична общинска собственост – две стаи находящи се  на първи етаж в дясно от входа в сградата на кметство с.Окорш, кв.4, п.ХІІ, с АПОС №719/16.06.2004г., с площ 40,00кв.м., с предназначение – пощенски услуги /битови услуги/, с първоначален годишен наем в размер на 1027,20лв., депозит за участие в търга – 102,72лв. и стъпка на наддаване 102,72лв. и начален час на провеждане 11,00часа.

2. Депозитите за участие в търга се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3.Търгът ще се проведе в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледът на обекта може да се извърши всеки делничен ден.

 5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търга или при явяване на един кандидат,  определям дата 15.11.2016г. за повторен търг със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово

7. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

7.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица:

1.Удостоверение за липса на задължения към НАП; 

2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово;

3. Документ за внесен депозит;

4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ;

5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.7.1.4 и т.7.1.5.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателят няма право да преотдава наетия имот на трети лица.

 

 

17.10.2016г.                                    Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово                      

Tuesday, November 1, 2016 - 09:00