Публичен търг чрез явно наддаване

 

 

 

ОБЩИНА ДУЛОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7650 Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, тел: 0864 / 2 30 00, факс: 0864 / 2 30 20, e-mail: dulovokmet@abv.bg,

http://www.dulovo.bg

 

 

О Б Я В А

 

На основание Заповед №959/28.11.2016г. на кмета на Община Дулово се обявява: 1.Публичен търг чрез явно наддаване на 12.12.2016г. за продажба на следния имот частна общинска собственост:

Поземлен имот с ид.№ 24030.501.9106 в урбанизираната територия по кадастралната карта на гр.Дулово, с площ на имота 834кв.м. /осемстотин тридесет и четири кв.м./, предназначен за жилищни нужди, незастроен, описан в АЧОС №1375/12.11.2012г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег.  №1840/13.11.2012г., акт №28, том №7, ИП №8017, при граници на имота - имоти с номера: 24030.501.9105, 24030.501.9148, 24030.501.9107, 24030.501.9112, 24030.501.9104, при първоначална тръжна цена в размер на 8 658,00лв. без ДДС /осем хиляди шестстотин петдесет и осем лева без ДДС/, стъпка за наддаване 865,80лв. и депозит в размер на 865,80лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

2. Депозитите за участие в търга се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3. Търгът ще се проведе в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18.

4. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внася  до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати за участие в търга или при явяване на един кандидат, определям дата 27.12.2016г. за повторен търг  със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2. Необходими документи за участие в търга на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;                           2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово;        

3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.

 

 

 

28.11.2016г.                                 Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово                      

 

Monday, December 12, 2016 - 09:00