Публичен търг чрез явно наддаване

2ОБЩИНА ДУЛОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА

        7650 Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, тел: 0864 / 2 30 00, факс: 0864 / 2 30 20, e-mail: dulovokmet@abv.bg,

http://www.dulovo.bg

 

 

О Б Я В А

 

 

На основание Заповед №305/04.05.2017г. на кмета на Община Дулово, се обявява: 1.Публичен търг чрез явно наддаване на 18.05.2017г. за продажба на следния имот частна общинска собственост:

 

        Урегулиран поземлен имот VII (седми) – жилищен, в квартал 17 (седемнадесети) по плана за регулация на село Колобър, ул.”Единадесета” №18, незастроен, с площ 1599.71кв.м. Имотът е описан в АЧОС №1558/22.04.2016г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег. №690/22.04.2016г., акт №91, том III, при граници на имота - улица, УПИ VIII, УПИ XI за спорт и атракции и УПИ VI, при пазарна цена в размер на 3181,82лв. без ДДС /три хиляди сто осемдесет и един лева и осемдесет и две стотинки без ДДС/, стъпка за наддаване 318,18лв., депозит в размер на 318,18лв. и начален час на провеждане 10,00ч.

2. Депозитите за участие в търга се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3. Търгът ще се проведе в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18.

4. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат, определям дата 01.06.2017г. за повторен търг със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

 

 

 

 

 

6.2. Необходими документи за участие в търга на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП; 2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово;   3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.

       

 

 

04.05.2017г.                                    Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово                     

 

 

 

 

Thursday, May 18, 2017 - 16:30