Публични търгове чрез явно наддаване на 30.01.2017г. за отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година

2ОБЩИНА ДУЛОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА

      7650 Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, тел: 0864 / 2 30 00, факс: 0864 / 2 30 20, e-mail: dulovokmet@abv.bg,

                                                                                                                             http://www.dulovo.bg

 

О Б Я В А

 

На основание Заповед №47/16.01.2017г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Публични търгове чрез явно наддаване на 30.01.2017г. за отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година на следните общински имоти:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 80738.42.278, земеделска територия по кадастралната карта на възстановена собственост на с.Черковна, с площ 44 180кв.м., с начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, преобладаваща пета категория на земята, описан в АЧОС №5862/21.12.2016г., при съседи имоти с номера: 80738.42.279, 80738.42.201, при първоначален годишен наем в размер на 1611,24лв., стъпка на наддаване в размер на 161,12лв. и депозит в размер на 161,12лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

1.2.Имот с №001048 в землището на с.Вокил, с ЕКАТТЕ 12022, община Дулово, в местността „Айвалък”, изоставен нива, шеста категория на земята, с площ 31,229дка, при съседи имоти с номера: 100400, 002001, 001049, 001047, при първоначален годишен наем в размер на 936,87лв., стъпка на наддаване в размер на 93,68лв. и депозит в размер на 93,68лв. и начален час на провеждане 10,30часа.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3.Търговете да се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледът на обектите може да се извърши всеки делничен ден.

 5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 13.02.2017г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово

7. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

7.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.7.1.4 и т.7.1.5.

7.2.Необходими документи за участие в търговете на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово;  3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

 

16.01.2017г.                                    Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово                      

 

Monday, January 30, 2017 - 10:00