Публични търгове чрез явно наддаване на 31.01.2017г. за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години

2ОБЩИНА ДУЛОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА

      7650 Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, тел: 0864 / 2 30 00, факс: 0864 / 2 30 20, e-mail: dulovokmet@abv.bg,

                                                                                                                             http://www.dulovo.bg

 

О Б Я В А

 

На основание Заповед №49/17.01.2017г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Публични търгове чрез явно наддаване на 31.01.2017г. за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години, както следва:

1.1. Част от имот публична общинска собственост – помещение в кметство с.Овен, ул.”Първа”, с площ 12кв.м., актувано с АПОС №902/12.03.2007г., вписан под №435/16.03.2007г.  в Агенцията по вписванията, кв.20, УПИ Х – 167 по регулационния план на с.Овен, с предназначение – битови услуги /кабелна телевизия/, при първоначален годишен наем в размер на 156,96лв. без ДДС, стъпка на наддаване в размер на 15,70лв и депозит в размер на 15,70лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

1.2. Част от имот публична общинска собственост – помещение в Младежки дом в с.Вокил, ул.”Витоша” №65, с площ 15кв.м., актувано с АПОС №469/11.07.2001г., кв.12, УПИ ХII по регулационния план на с.Вокил, с предназначение – битови услуги /кабелна телевизия/, при първоначален годишен наем в размер на 196,20лв. без ДДС, стъпка на наддаване в размер на 19,62лв и депозит в размер на 19,62лв. и начален час на провеждане 10,30часа.

1.3. Част от имот публична общинска собственост – помещение в кметство с.Грънчарово, с площ 10кв.м., актувано с АПОС №345/08.06.2000г., кв.18, УПИ ХIV - 111 по регулационния план на с.Грънчарово, с предназначение – битови услуги /кабелна телевизия/, при първоначален годишен наем в размер на 130,80лв. без ДДС, стъпка на наддаване в размер на 13,08лв и депозит в размер на 13,08лв. и начален час на провеждане 11,00часа.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3.Търговете да се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледът на обектите може да се извърши всеки делничен ден.

 5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 14.02.2017г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово

7. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

7.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.7.1.4 и т.7.1.5.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

 

 

17.01.2017г.                                    Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово                     

 

 

 

Tuesday, January 31, 2017 - 10:00