Публични търгове чрез явно наддаване

 

ОБЩИНА ДУЛОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА

      7650 Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, тел: 0864 / 2 30 00, факс: 0864 / 2 30 20, e-mail: dulovokmet@abv.bg,

http://www.dulovo.bg

 

О Б Я В А

 

На основание Заповед №824/17.10.2016г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Публични търгове чрез явно наддаване на 02.11.2016г. за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на части от общински имоти, както следва:

1.1. Част от имот публична общинска собственост – две стаи находящи се  на първи етаж в дясно от входа в сградата на кметство с.Межден, кв.8, п.ХV, пл.№149, с АПОС №317/22.12.1999г., с площ 33,60кв.м., с предназначение – пощенски услуги /битови услуги/, с първоначален годишен наем в размер на 439,48лв., депозит за участие в търга – 43,94в. и стъпка на наддаване 43,94лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

1.2. Част от имот публична общинска собственост – две стаи находящи се  на първи етаж в ляво от входа в сградата на бивше кметство с.Боил, кв.9, п.І, пл.№158, с АПОС №245/01.07.1999г., с площ 18кв.м., с предназначение – пощенски услуги /битови услуги/, с първоначален годишен наем в размер на 235,44лв., депозит за участие в търга – 23,54лв. и стъпка на наддаване 23,54лв. и начален час на провеждане 10,30часа.

1.3. Част от имот публична общинска собственост – една стая находяща се  до входа в сградата на кметство с.Златоклас, кв.6, п.ХІ, пл.№100, с АПОС №132/20.11.1998., с площ 9,18кв.м., с предназначение – пощенски услуги /битови услуги/, с първоначален годишен наем в размер на 120,00лв., депозит за участие в търга – 12,00лв. и стъпка на наддаване 12,00лв. и начален час на провеждане 11,00часа.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3.Търговете да се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледът на обектите може да се извърши всеки делничен ден.

 5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 16.11.2016г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово

7. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

7.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица:

1.Удостоверение за липса на задължения към НАП; 

2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово;

3. Документ за внесен депозит;

4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ;

5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.7.1.4 и т.7.1.5.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

 

 

17.10.2016г.                                    Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово                      

Wednesday, November 2, 2016 - 09:00