Публични търгове чрез явно наддаване

2ОБЩИНА ДУЛОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА

        7650 Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, тел: 0864 / 2 30 00, факс: 0864 / 2 30 20, e-mail: dulovokmet@abv.bg,

  http://www.dulovo.bg

 

 

О Б Я В А

 

На основание Заповед №447/19.06.2017г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Публични търгове чрез явно наддаване на 03.07.2017г. за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

1.1. УПИ ХIII в кв.5, с площ 730кв.м. по  плана за регулация на с.Правда, отреден за индивидуално жилищно строителство, незастроен, с граници на имота – УПИ ХII-19, УПИ ХIV- общ. и улица. Имотът е описан в АЧОС №1349/16.05.2012г., вписан в служба по вписвания с вх. Рег.№701/18.05.2012г., акт №42, том №3, и.п. 13676, при първоначална тръжна цена в размер на 2701,40 без ДДС /две хиляди седемстотин и един лева и четиридесет стотинки/, стъпка за наддаване 270,10лв., депозит  в размер на 270,10лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

1.2. УПИ III в кв.13а, с площ 434кв.м. по  плана за регулация на с.Боил от 1969г., предназначен за жилищно строителство, с граници на имота – УПИ II – за ресторант – на север, УПИ I – на изток, на запад и юг - улица. Имотът е описан в АЧОС №1602/04.04.2017г., вписан в служба по вписвания с вх. Рег.№502/05.04.2017г., акт №120, том №2, и.п. 28055, при първоначална тръжна цена в размер на 1890,80 без ДДС /хиляда осемстотин и деветдесет лева и осемдесет стотинки/, стъпка за наддаване 189,08лв., депозит  в размер на 189,08лв. и начален час на провеждане 10,30часа.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3.Търговете да се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледът на обектите може да се извърши всеки делничен ден.

 5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 17.07.2017г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово

7. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

7.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.7.1.4 и т.7.1.5.

7.2.Необходими документи за участие в търговете на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово;  3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

            Настоящата заповед може да се обжалва в 14-дневен срок по реда на АПК.

 

 

 

 

19.06.2017г.                                    Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово                     

 

 

 

Monday, July 3, 2017 - 11:30