Публични търгове чрез явно наддаване

ОБЩИНА ДУЛОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА

         7650 Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, тел: 0864 / 2 30 00, факс: 0864 / 2 30 20, e-mail: dulovokmet@abv.bg,

 http://www.dulovo.bg

 

О Б Я В А

 

На основание Заповед №625/17.08.2017г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Публични търгове чрез явно наддаване на 07.09.2017г. за отдаване под наем за срок от 3 /три/ стопански години на следните общински имоти:

1.1. Поземлен имот с номер 80738.42.278, по КК на с.Черковна, с площ    44 180 кв.м., пета категория, с начин на трайно ползване – нива, описан в АЧОС №5889/11.07.2017г., при първоначален годишен наем в размер на 2273,94лв., стъпка на наддаване в размер на 227,39лв. и депозит в размер на 227,39лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

1.2. Поземлен имот с номер 008002, в землището на с.Яребица с ЕКАТТЕ 87504 в местността „Дик йоллар”, с площ 10 000 кв.м., пета категория, с начин на трайно ползване – нива, описан в АЧОС №5897/11.07.2017г., при първоначален годишен наем в размер на 514,70лв., стъпка на наддаване в размер на 51,47лв. и депозит в размер на 51,47лв. и начален час на провеждане 10,30часа.

1.3. Имот №053005 по картата на възстановена собственост в землището на с.Яребица, община Дулово, в местността „Къзълбурун йамаджъ”, нива, шеста категория на земята, с площ 33,719дка, описан в АЧОС №5776/05.08.2015г., при първоначален годишен наем в размер на 1559,84лв., стъпка на наддаване в размер на 155,98лв. и депозит в размер на 155,98лв. и начален час на провеждане 11,00часа.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3.Търговете да се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледът на обектите може да се извърши всеки делничен ден.

 5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 21.09.2017г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово

7. Условия: За участие в търга се допускат еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

7.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се  служебно/; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.7.1.4 и т.7.1.5.

7.2.Необходими документи за участие в търговете на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово/издава се служебно/;  3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

17.08.2017г.                                 Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово          

 

 

 

 

Thursday, September 7, 2017 - 17:15