Публични търгове чрез явно наддаване

2ОБЩИНА ДУЛОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА

      7650 Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, тел: 0864 / 2 30 00, факс: 0864 / 2 30 20, e-mail: dulovokmet@abv.bg,

 http://www.dulovo.bg

 

 

О Б Я В А

 

На основание Заповед №1003/15.12.2016г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Публични търгове чрез явно наддаване на 09.01.2017г. за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

1.1. Урегулиран поземлен имот VІІ жилищен, в кв.17 по регулационния план на с.Колобър, с площ на имота 1599,71кв.м. (хиляда петстотин деветдесет и девет точка седемдесет и един кв.м.), незастроен, находящ се в с.Колобър, ул.”Единадесета” №18. Имотът е описан в АЧОС №1558/22.04.2016г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег. №690/22.04.2016г., акт №91, том ІІІ, при граници на имота – улица, УПИ VІІІ, УПИ ХІ за спорт и атракции и УПИ VІ, при първоначална тръжна цена в размер на 3181,82лв. без ДДС /три хиляди сто осемдесет и един лева и осемдесет и две стотинки без ДДС/, стъпка за наддаване 318,18лв., депозит в размер на 318,18лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

1.2. Урегулиран поземлен имот VІІІ-377, в кв.23 по регулационния план на с.Водно, с площ на имота 1515кв.м. (хиляда петстотин и петнадесет кв.м.), отреден за индивидуално жилищно строителство. Имотът е описан в АЧОС №668/19.08.2003г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег.  №896/01.09.2003г., акт №112, том ІІІ, дело 558/2003г., при граници на имота – на север: п.VІ-377 за спортен терен, на юг: улица, на изток: улица, на запад: улица, при първоначална тръжна цена в размер на 5863,40лв. без ДДС /пет хиляди осемстотин шестдесет и три лева и четиридесет стотинки без ДДС/, стъпка за наддаване 586,34лв., депозит в размер на 586,34лв. и начален час на провеждане 10,30часа.

1.3. Урегулиран поземлен имот ХІV-377, в кв.23 по регулационния план на с.Водно, с площ на имота 2007кв.м. (две хиляди и седем кв.м.), отреден за индивидуално жилищно строителство. Имотът е описан в АЧОС №668/19.08.2003г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег.  №896/01.09.2003г., акт №112, том ІІІ, дело 558/2003г., при граници на имота – на север: п.VІ-377 за спортен терен, на юг: улица, на изток: улица, на запад: улица, при пазарна цена в размер на 7767,50лв. без ДДС /седем хиляди седемстотин шестдесет и седем лева и петдесет стотинки без ДДС/, стъпка за наддаване 776,75лв., депозит в размер на 776,75лв. и начален час на провеждане 11,00часа.

 

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3. Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18.

4. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете  се внасят  до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат, определям дата 23.01.2017г. за повторни търгове  със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търговете на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2. Необходими документи за участие в търговете на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;                           2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово;        

3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите   не се връщат.

 

 

15.12.2016г.                                 Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово                     

 

Monday, January 9, 2017 - 08:45