Публични търгове чрез явно наддаване

2ОБЩИНА ДУЛОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА

      7650 Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, тел: 0864 / 2 30 00, факс: 0864 / 2 30 20, e-mail: dulovokmet@abv.bg,

http://www.dulovo.bg

 

О Б Я В А

 

На основание Заповед №137/20.02.2017г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Публични търгове чрез явно наддаване на 06.03.2017г. за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години, както следва:

1.1. Имот частна общинска собственост – сграда с ид.№24030.501.3420.1, склад със застроена площ 629 кв.м., разположен върху поземлен имот с ид. №24030.501.3420, находящ се в гр.Дулово, ул.”Никола Петков” №24, описан в АЧОС №1340/27.02.2012г., вписан в Служба по вписвания гр.Дулово с вх.рег.№292/06.03.2012г., акт №200, том 1, имотна партида от 13077 до 13085, с предназначение – склад за безалкохолни напитки и пиво, с първоначален годишен наем в размер на 8227,32лв., депозит за участие в търга – 822,73лв. и стъпка на наддаване 822,73лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

1.2. Част от имот публична общинска собственост находящ се в гр.Дулово, бул.”Възраждане”, с ид.№24030.501.1947 по кадастралната карта на гр.Дулово, с АПОС №1520/17.09.2015г., с площ 26кв.м., за поставяне на временно преместваемо съоръжение с ид.№24030.501.1947.6, с предназначение – продажба на промишлени стоки, с първоначален годишен наем в размер на 667,68лв., депозит за участие в търга – 66,76лв. и стъпка на наддаване 66,76лв. и начален час на провеждане 10,30часа.

1.3. Част от имот публична общинска собственост находящ се в гр.Дулово, бул.”Възраждане”, с ид.№24030.501.1947 по кадастралната карта на гр.Дулово, с АПОС №1520/17.09.2015г., с площ 13кв.м., за поставяне на временно преместваемо съоръжение с ид.№24030.501.1947.11, с предназначение – продажба на промишлени стоки, с първоначален годишен наем в размер на 333,84лв., депозит за участие в търга – 33,38лв. и стъпка на наддаване 33,38лв. и начален час на провеждане 11,00часа.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3.Търговете да се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледът на обектите може да се извърши всеки делничен ден.

 5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 20.03.2017г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово

7. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

7.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.7.1.4 и т.7.1.5.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

 

20.02.2017г.                                    Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово                     

 

 

 

 

 

Monday, March 6, 2017 - 10:15