Публични търгове чрез явно наддаване

2ОБЩИНА ДУЛОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА

        7650 Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, тел: 0864 / 2 30 00, факс: 0864 / 2 30 20, e-mail: dulovokmet@abv.bg,

 http://www.dulovo.bg

 

О Б Я В А

 

На основание Заповед №275/21.04.2017г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Публични търгове чрез явно наддаване на 08.05.2017г. за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

1.1. Урегулиран поземлен имот II (втори) - жилищен в квартал 17 (седемнадесети) по плана за регулация на село Колобър, ул.”Единадесета” №8, незастроен, с площ 1599.94 кв.м. Имотът е описан в АЧОС №1553/22.04.2016г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег. №685/22.04.2016г., акт №86, том III, при граници на имота - улица, УПИ III, УПИ XI за спорт и атракции и УПИ I, при пазарна цена в размер на 3182,28лв. без ДДС /три хиляди сто осемдесет и два лева и двадесет и осем стотинки без ДДС/, стъпка за наддаване 318,22лв., депозит в размер на 318,22лв. и начален час на провеждане 10,30ч.

1.2.Урегулиран поземлен имот III (трети) - жилищен в квартал 17 (седемнадесети), по плана за регулация на село Колобър, ул.”Единадесета” №10, незастроен, с площ 1599.94 кв. м. Имотът е описан в АЧОС №1554/22.04.2016г.,  вписан в Служба по вписвания с вх.рег. №686/22.04.2016г., акт №87, том III, при граници на имота - улица, УПИ IV, УПИ XI за спорт и атракции и УПИ II, при пазарна цена в размер на 3182,28лв. без ДДС /три хиляди сто осемдесет и два лева и двадесет и осем стотинки без ДДС/, стъпка за наддаване 318,22лв., депозит в размер на 318,22лв. и начален час на провеждане 11,00ч.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3. Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18.

4. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат, определям дата 22.05.2017г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2. Необходими документи за участие в търга на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.

 

 

21.04.2017г.                                    Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово                     

 

Monday, May 8, 2017 - 17:30