Публични търгове чрез явно наддаване

2ОБЩИНА ДУЛОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА

        7650 Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, тел: 0864 / 2 30 00, факс: 0864 / 2 30 20, e-mail: dulovokmet@abv.bg,

 http://www.dulovo.bg

 

О Б Я В А

 

На основание Заповед №274/21.04.2017г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Публични търгове чрез явно наддаване на 05.05.2017г. за отдаване под наем, както следва:

1.1. За срок от 5 /пет/ години на част от имот частна общинска собственост – едно помещение представляващо обект за търговия с ид.№24030.501.1712.1.3, с площ 16кв.м. в сграда за култура и изкуство с ид.№24030.501.1712.1, в гр.Дулово, ул.”д-р Николай Русев” №2, описан в АЧОС №1439/20.12.2013г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег.№2352/20.12.2013г., Акт №200, том 8, с предназначение – за търговия с хранителни продукти, с първоначален годишен наем в размер на 816лв., депозит за участие в търга – 81,60лв. и стъпка на наддаване 81,60лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

1.2. За срок от 3 /три/ години на част от имот публична общинска собственост – 5,85кв.м., част от покрива на едноетажна сграда - кметство в с.Таслаково, УПИ в кв.6, п.III, ул.”Първа” №32, с площ на парцела 2340кв.м. и застроена площ от 200кв.м., по АПОС №726/13.07.2004г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег.№911/10.08.2004г., Акт №88, том III, н.д. 529, п.к.38,  с предназначение за поставяне на антени и съоръжения на мобилен оператор, с първоначален годишен наем в размер на 1728,96лв., депозит за участие в търга – 172,89лв. и стъпка на наддаване 172,89лв. и начален час на провеждане 10,30часа.

1.3. За срок от 3 /три/ години на част от имот публична общинска собственост – 4,5кв.м., част от УПИ в кв.6, п.III, ул.”Първа” №32, с площ на парцела 2340кв.м. по АПОС №726/13.07.2004г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег.№911/10.08.2004г., Акт №88, том III, н.д. 529, п.к.38, с предназначение за поставяне на външно стълбище към сградата на кметството на с.Таслаково, с първоначален годишен наем в размер на 104,16лв., депозит за участие в търга – 10,41лв. и стъпка на наддаване 10,41лв. и начален час на провеждане 11,00часа.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3.Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледът на обектите може да се извърши всеки делничен ден.

 5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 19.05.2017г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово

7. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

 

7.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.7.1.4 и т.7.1.5.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

 

21.04.2017г.                                    Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово                     

 

Friday, May 5, 2017 - 17:30