Публичeн търг чрез явно наддаване

 

ОБЩИНА ДУЛОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА

        7650 Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, тел: 0864 / 2 30 00, факс: 0864 / 2 30 20, e-mail: dulovokmet@abv.bg,

http://www.dulovo.bg

 

О Б Я В А

 

На основание Заповед №821/17.10.2016г. на кмета на Община Дулово, се обявява: 1.Публичeн търг чрез явно наддаване на 31.10.2016г. за отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година на следния общински имот, както следва:

1.1. Част от имот №000014, с площ 77дка, в землището на с.Поройно с ЕКАТТЕ 57813, в община Дулово, нива, пета категория на земята, с обща площ 161,166дка., при съседи имоти с номера:023005, 023002, 023003, полски път, полски път, 023006, 023004, при първоначален годишен наем в размер на 2808,19лв., стъпка на наддаване в размер на 280,81лв. и депозит в размер на 280,81лв. и начален час на провеждане 11,00часа.

2. Депозитите за участие в търга се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3.Търгът ще се проведе в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледът на обекта може да се извърши всеки делничен ден.

 5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, при неявяване на кандидати за участие в търга или при явяване на един кандидат,  определям дата 14.11.2016г. за повторен търг със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово

7. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

7.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.7.1.4 и т.7.1.5.

7.2. Необходими документи за участие в търга на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП; 2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово;  3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателят няма  право да преотдава наетия имот  на трети лица.

 

17.10.2016г.                                    Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово                      

Monday, October 31, 2016 - 09:00