Публичeн търг чрез явно наддаване

2ОБЩИНА ДУЛОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА

        7650 Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, тел: 0864 / 2 30 00, факс: 0864 / 2 30 20, e-mail: dulovokmet@abv.bg,

  http://www.dulovo.bg

 

О Б Я В А

 

На основание Заповед №276/21.04.2017г. на кмета на Община Дулово, се обявява: 1.Публичeн търг чрез явно наддаване на 08.05.2017г. за продажба на следното съоръжение частна общинска собственост:

Съоръжение – противопожарен водоем с площ 131.00кв.м., разположен в поземлен имот с №056222, находящ се в землището на с.Межден, местност „Сая юртлук”, ЕКАТТЕ 47696, съоръжението е описано в АЧОС №1595/14.03.2017г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег.№358/14.03.2017г., акт №42, том №2, и.п.27901, при граници на имота - имоти с номера: 056220, 056246, 056251. При първоначална тръжна цена в размер на 3520,00лв. без ДДС /три хиляди петстотин и двадесет лева без ДДС/, стъпка за наддаване 352,00лв., депозит  в размер на 352,00лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

2. Депозитите за участие в търга се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3.Търгът ще се проведе в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледът на обекта може да се извърши всеки делничен ден.

 5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търга или при явяване на един кандидат,  определям дата 22.05.2017г. за повторен търг със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово

7. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

7.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.7.1.4 и т.7.1.5.

7.2.Необходими документи за участие в търговете на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово;  3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

 

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

 

 

21.04.2017г.                                    Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово                     

 

Monday, May 8, 2017 - 17:30