С В И К В А М СЕДЕМНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

Text Box:  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДУЛОВО

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

 

СЕДЕМНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

, което ще се проведе на 31.03.2017 год. /петък/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

1.        Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на Община Дулово, относно:

1.1.  Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Дулово за 2017-2018г. /Вх.№ 74/15.03.2017г./

1.2.  Приемане на Общинска  програма за закрила на детето за 2017г./Вх.№ 85/20.03.2017г./

1.3.  Даване мандат на представителя на Община Дулово за участие в Общото събрание на Асоциацията по ВиК в област Силистра /Вх.№ 64/08.03.2017г./

1.4.  Предоставяне на общински имоти с начин на трайно ползване-полски пътища за 2017г./Вх.№ 72/15.03.2017г./

1.5.  Прекратяване на съсобственост на имот по регулационния план на с.Боил /Вх.№ 79/17.03.2017г./

1.6.   Прекратяване на съсобственост на имот по регулационния план на с.Грънчарово /Вх.№ 80/17.03.2017г./

1.7.  Прекратяване на съсобственост на имот по регулационния план на с.Руйно  /Вх.№ 81/17.03.2017г./

1.8.   Разпореждане с недвижима вещ –  общинска собственост в землището на с.Межден /Вх.№ 77/17.03.2017г./

1.9.   Разпореждане с имот – частна общинска собственост по кадастралната карта  на гр.Дулово /Вх.№ 78/17.03.2017г./

1.10.        Отдаване под наем на част от имот-частна общинска собственост в гр.Дулово /Вх.№ 71/14.03.2017г./

1.11.        Отдаване под наем на части  от имот- публична общинска собственост, находящ се в с.Полковник Таслаково /Вх.№ 82/16.02.2017г./

1.12.        Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот-публична общинска собственост в полза на Направление „Социални услуги” гр.Дулово /Вх.№ 86/21.03.2017г./

1.13.        Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване за поземлен имот – местността „Брястовете” в гр.Дулово  /Вх.№ 61/01.03.2017г./

2.      Разглеждане на постъпили заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

 

3.        Други въпроси и изказвания на общински съветници.

 

            На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

председател ОбС-Дулово

 

 

Friday, March 31, 2017 - 10:00
Категория: