ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 28.12.2016 год. /сряда/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

1.        Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на Община Дулово, относно:

 

1.1.  Извършване на компенсирани промени между показатели на капиталови разходи и между отделните обекти  по бюджета на Община Дулово за 2016г. /Вх.№ 379/08.12.2016г./

1.2.  Разпореждане с имот-частна общинска собственост по кадастралната карта на гр.Дулово  /Вх.№ 381/23.12.2016г./

1.3.  Продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Дулово, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване /Вх.№ 385/23.12.2016г./

1.4.  Отдаване под наем на част от имот общинска собственост /Вх.№ 387/23.12.2016г./

1.5.  Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за техническа инфраструктура – подземна оптична мрежа за електронни съобщения в землищата на с.Раздел, с.Колобър, с.Полковник Таслаково, община Дулово, 4 част, извън урбанизирана територия за нуждите на „Телко инфраструктури” ЕООД /Вх.№ 382/23.12.2016г./

1.6.  Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за техническа инфраструктура – подземна оптична мрежа за електронни съобщения в землищата на с.Окорш и с.Черник, общ.Дулово, извън урбанизирана територия за нуждите на „Нетуоркс – България” ООД /Вх.№ 383/23.12.2016г./

1.7.  Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план – схема за елементи на техническата инфраструктура в урбанизирана територия и парцеларен план  за елементи на техническата инфраструктура извън урбанизирана територия за обект ”Изграждане на водопровод до ПИ № 050040 по КВС на с.Окорш, общ. Дулово /Вх.№ 384/23.12.2016г./

1.8.  Провеждане на общо събрание на Асоциацията по ВиК на област Силистра /Вх.№ 386/23.12.2016г./

1.9.  Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот-публична общинска собственост по кадастралната карта на гр.Дулово /Вх.№ 391/23.12.2016г./

2.        Други питания от общински съветници.

 

            На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово

Wednesday, December 28, 2016 - 10:15
Категория: