ОБЯВА ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ДУЛОВО“

ОБЯВА

ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ДУЛОВО“

 

Община Дулово обявява прием на документи за кандидати за доставчик на социалната услуга „Личен асистент” и „Домашен помощник” и прием на документи за потребители на социалната услуга  „Личен асистент” и „Домашен помощник” попроект „НезависимживотзагражданитенаДулово“, договор BG05M9OP001-2.002-0288  попроцедуразадиректнопредоставяненабезвъзмезднафинансовапомощ BG05MPО001-2.002 „Независимживот“, Оперативнапрограма „Развитиеначовешките ресурси“2014–2020

 

 

КАНДИДАТИТЕ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ ПОДАВАТ ПРЕД ДОСТАВЧИКА ОБЩИНА ДУЛОВО СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

 

 

1.     Заявление за постъпване на работа

2.     Копие от документ за самоличност и оригинал за справка

3.     Автобиография

4.     Свидетелство за съдимост

5.     Медицинско свидетелство за работа

6.     Копие от диплома за завършено образование и оригинал за справка

 

 

 

 

КАНДИДАТИТЕ ЗА ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ ПОДАВАТ ПРЕД ДОСТАВЧИКА ОБЩИНА ДУЛОВО СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

 

 

1.     Заявление за постъпване на работа

2.     Копие от документ за самоличност и оригинал за справка

3.     Автобиография

4.     Свидетелство за съдимост

5.     Медицинско свидетелство за работа

6.     Копие от диплома за завършено образование и оригинал за справка

 

 

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛ НА УСЛУГАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”

    1.Заявление за ползване на услугата от лицето или от негов законен представител

    2.Копие от документ за самоличност и оригинал за справка;

     3.Копие от личен амбулаторен картон, при наличие на такъв и оригинал за справка;

      4.Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова и оригинал за справка;

      5.Писмено съгласие за ползване на личните данни на лицето от доставчика на услугата;

6.Декларация, че лицето не е сключило договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане (може да не е отделен документ, ако това обстоятелство е включено в заявлението за ползване на услугата);

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛ НА УСЛУГАТА „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”

1.     Заявление за ползване на услугата от лицето или от негов законен представител;

2.     Копие от документ за самоличност и оригинал за справка;

3.     Копие от личен амбулаторен картон, при наличие на такъв и оригинал за справка

4.     Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова и оригинал за справка;

5.     Писмено съгласие за ползване на личните данни на лицето от доставчика на услугата

6.     Декларация, че лицето не е сключило договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане (може да не е отделен документ, ако това обстоятелство е включено в заявлението за ползване на услугата);

 

 

 

 

 

 

Документите ще се приемат в работните дни от 10.10.2016г. до  18.10.2016г. в часовете от 9.00 до 17.00ч. в Звено за почасово предоставяне на услуги в гр.Дулово, ул.”Кирил и Методий” №11 /бивше общежитие на СУ „Васил Левски”/

 

Категория: 
ЕвроПроекти
Прикачени файлове: