ПРОТОКОЛ №2

 

 

Днес, 07.10.2016г. се проведе заседание на комисия за подбор за класиране на кандидатите за длъжностите „Ръководител звено” и „Технически сътрудник”за работа в Звено за почасово предоставяне на услуги по Проект „Независим живот за гражданите на  Дулово” назначена със заповед № 786/06.10.16г.в състав:

 

Председател :  Доротея Тотева – зам.кмет „Хуманитарни дейности”и Ръководител по Проект „Независим живот за гражданите на Дулово”

Членове:

1.Гюлджихан Алиева- гл.спец.ОбС и счетоводител по Проект „Независим живот за гражданите на Дулово”

 

            2.Йордан Йорданов –юрисконсулт

 

Комисията се събра в зала №13 на община Дулово в 10:00ч.за провеждане на интервю с допуснатите кандидати за позиции Ръководител Звено за почасови услуги и технически сътрудник. От допуснатите кандидати се явиха следните:

Име,презиме и фамилия

Желана позиция

1.

Нежля Али Юмер

Технически сътрудник

2.

Емрах Рейхан Фаик

Ръководител Звено

3.

Зюмра Себахатин Иса

Ръководител Звено и Технически сътрудник

Иванка Христова Великова- Христова- не се яви.

 

По време на събеседването комисията зададе на кандидатите предварително формулирани въпроси, даващи възможност да се прецени степента на комуникативност, познание в социалната сфера, организираност, умения за работа в екип,степен на мотивираност за заемане на длъжността, възможност за работа в динамична среда и решаване на казуси, толерантност.        

Въз основа на дадените отговори комисията реши:

Ръководител на Звено за почасови услуги  - Емрах Рейхан Фаик

Технически сътрудник - Нежля Али Юмер

Категория: 
ЕвроПроекти