ОБЯВА

На основание Заповед №282/17.04.2014г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1. Публични търгове чрез явно наддаване на07.05.2014г. за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

1.1.Урегулиран поземлен имот - УПИ І /първи/, кв.13, с площ 1100кв.м./хиляда и сто кв.м./, незастроен, отреден за индивидуално жилищно строителство по плана за регулация на с.Прохлада, описан в АЧОС №837/24.03.2006г., вписан в Агенция по вписванията с вх. рег.№440/27.03.2006г., Акт №59, том ІІ, НД 270, п.к. 38, граници на имота: на изток – УПИ ІІ, на запад – улица, на север – УПИ ХVІІІ, на юг – улица,  при първоначална тръжна цена – 2360,00лв. /две хиляди триста и шестдесет лева/, депозит за участие в търга – 236,00лв., стъпка на наддаване 236,00лв. и начален час на провеждане 10,00ч.

1.2. Поземлен имот  с №052121 по картата на възстановена собственост в землището на с.Поройно, с ЕКАТТЕ 57813, община Дулово, с площ на имота 3,516дка /три декара и петстотин и шестнадесет кв.м./, нива, четвърта категория на земята, находяща се в местността „Извън регулация”, описан в АЧОС №5700/14.01.2014г., вписан в Службата по вписвания с вх.рег.№48/15.01.2014г., Акт №34, том І, и.п.19389, съседи на имота: имоти с №052120, 052119, 052122, 000151, 052263, 052224 при първоначална тръжна цена – 3 605,00лв. /три хиляди шестстотин и пет лева/, депозит за участие в търга – 360,50лв., стъпка на наддаване 360,50лв. и начален час на провеждане 10,30ч.

1.3. Урегулиран поземлен имот - УПИ ХІІІ /тринадесети/, кв.5, с площ 730кв.м. /седемстотин и тридесет кв.м./, незастроен, отреден за индивидуално жилищно строителство по плана за регулация на с.Правда, ул.”Рома” №4а, описан в АЧОС №1349/16.05.2012г., вписан в Агенция по вписванията с вх. рег.№701/18.05.2012г., Акт №42, том ІІІ, имотна партида 13676, граници на имота: УПИ ХІІ-19,УПИ ХІV – общ. и улица,  при първоначална тръжна цена – 2 372,00лв. /две хиляди триста седемдесет и два лева/, депозит за участие в търга – 237,20лв., стъпка на наддаване 237,20лв. и начален час на провеждане 11,00ч.

1.4. Поземлен имот  с №046006 в землището на с.Черковна, с ЕКАТТЕ 80738, община Дулово, с площ на имота 0,500дка, с начин на трайно ползване - нива, трета категория на земята, находяща се в местността „Лозята”, описан в АЧОС №5019/14.07.2004г., вписан в Службата по вписвания с вх.рег.№962/18.08.2004г., Акт №118, том ІІІ, НД 962, пк 38, граници на имота: имоти с №000156, 046007, 046005, при първоначална тръжна цена – 360,00лв. /триста и шестдесет лева/, депозит за участие в търга – 36,00лв., стъпка на наддаване 36,00лв. и начален час на провеждане 11,30ч.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметкаBG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF,най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3. Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18.

4. Огледът на имотите може да се извърши всеки делничен ден от 8.00ч. до 17.00ч., до последния работен ден преди търга. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. На основание чл.43,ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати  за участие в търговете или при явяване на един кандидат, определям дата 21.05.2014г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6.Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1.Необходими документи за участие в търга наеднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2. Необходими документи за участие в търга на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово;

3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.

 

17.04.2014г.                                 Общинска администрация  Дулово

гр.Дулово