Мотиви КЪМ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №3

М О Т И В И

 

 

КЪМ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №3 за упражняване правата на Община Дулово върху общинската част от капитла на търговските  дружества

 

 

/Съгласно изискванията на чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове/

 

 

 

 

1.Причини, които налагат приемането на изменението и допълнението на подзаконовия нормативен акт:

 

Изменя и допълва Наредба3  за упражняване  правата на Община Дулово върху общинската част от капитала на търговските дружества, като чл. 10 се изменя , както следва:

Чл.10 В търговските дружества, в които общината е акционер или съдружник, правата се упражняват от  определено лице, избрано с решение на Общинският съвет.

 

Изменя чл.17 от Наредба3 , като думите писмено нареждане на кмета на Общината се заменят с писмено становище и съгласие на Кмета на Обшината.