Уведомлени - Наредба №3

ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

 

 

У В Е Д О М Я В А М Е

 

ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ПОДГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №3 ЗА

на Община Дулово за упражняване правата на Община Дулово върху общинската част от капитала на търговските дружества

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.2 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.26, АЛ.1 И АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ, ЧЛ.79 ОТ АПК

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО – ДОКЛАДНА ЗАПИСКА И ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №3заупражняване правата на Община Дулово върху общинската част от капитала на търговските дружествае  на разположение на  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ /ет.2, ст.22/ И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДУЛОВО /ет.2, ст.24/.

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА МОГАТ ДА НАПРАВЯТ ПИСМЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ПРОЕКТА ЧРЕЗ ПОДАВАНЕ НА СЪЩИТЕ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ДУЛОВО /СТАЯ 3/.