Обява търг

О Б Я В А

 

На основание Заповед №392/20.05.2015г. на кмета на Община Дулово, се обявява: 1.Публичен търг чрез явно наддаване на 03.06.2015г. за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години, както следва:

1. 1. Част от покрива на сградата на общинска администрация Дулово, с ид.№24030.501.1928.1 по кадастралната карта на гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18, с АПОС №450/21.03.2001г., с площ 10кв.м., с предназначение за поставяне на антени и съоръжения на мобилен оператор, с първоначален годишен наем в размер на 3213,60лв., депозит за участие в търга – 321,36лв. и стъпка на наддаване 321,36лв. и начален час на провеждане 10,30часа.

2. Депозитите за участие в търга се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3.Търгът ще се проведе в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледът на обекта може да се извърши всеки делничен ден от 8,30 до 17.00 часа, до последния работен ден преди търга.

 5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 17.06.2015г. за повторен търг със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на общинска администрация гр.Дулово.

7. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци и юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

7.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.7.1.4 и т.7.1.5.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

20.05.2015г.                                    Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово                      

Wednesday, June 3, 2015 - 10:30
Прикачени файлове: