ОБЯВА

О Б Я В А

 

На основание Заповед №559/23.07.2015г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Публични търгове чрез явно наддаване на 10.08.2015г. за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

1.1.Поземлен имот с идентификационен номер 24030.5.278  кадастралната карта на град Дулово, с площ на имота 448кв.м., земеделска територия с трайно предназначение лозе, трета категория на земята, находяща се в местността „До гробището”, описан в АЧОС №5767/20.04.2015г., вписан в Агенция по вписванията с вх. рег.№633/20.04.2015г., акт 65,  том ІІІ, и.п. 72757, граници на имота - имоти с номера: 24030.5.264, 24030.5.265, 24030.5.277, 24030.5.204, 24030.5.279, при първоначална тръжна цена – 556,00лв., депозит за участие в търга – 55,60, стъпка на наддаване 55,60лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

1.2.Поземлен имот с идентификационен номер 24030.5.276  кадастралната карта на град Дулово, с площ на имота 735кв.м., земеделска територия с трайно предназначение лозе, трета категория на земята, находяща се в местността „До гробището”, описан в АЧОС №5765/20.04.2015г., вписан в Агенция по вписванията с вх. рег.№635/20.04.2015г., акт 67,  том ІІІ, и.п. 72759, граници на имота - имоти с номера: 24030.5.265, 24030.5.266, 24030.5.267, 24030.5.275, 24030.5.204, 24030.5.277 при първоначална тръжна цена – 913,00лв., депозит за участие в търга – 91,30, стъпка на наддаване 91,30лв.  и начален час на провеждане 10,30ч.

1.3.Поземлен имот с идентификационен номер 24030.5.277  кадастралната карта на град Дулово, с площ на имота 411кв.м., земеделска територия с трайно предназначение лозе, трета категория на земята, находяща се в местността „До гробището”, описан в АЧОС №5766/20.04.2015г., вписан в Агенция по вписванията с вх. рег.№634/20.04.2015г., акт 66,  том ІІІ, и.п. 72758, граници на имота - имоти с номера: 24030.5.265, 24030.5.266, 24030.5.276, 24030.5.204, 24030.5.278, при първоначална тръжна цена – 530,00лв., депозит за участие в търга – 53,00, стъпка на наддаване 53,00лв.  и начален час на провеждане 11,00ч.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3. Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18.

4. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати  за участие в търговете или при явяване на един кандидат, определям дата 24.08.2015г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2. Необходими документи за участие в търга на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;                           2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово;        

3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.

 

23.07.2015г.                                 Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово                      

Monday, August 10, 2015 - 09:45