Обява за търг чрез явно наддаване

О Б Я В А

 

На основание Заповед №614/13.08.2015г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Публични търгове чрез явно наддаване на 27.08.2015г. за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

1.1.     Поземлен имот с идентификационен номер 24030.501.9246  в урбанизираната територия по кадастралната карта на град Дулово, находящ се в гр.Дулово, ул. „Васил Априлов”, с площ на имота 654кв.м., предназначен за друг вид производствен, складов обект, описан в АЧОС №1503/16.07.2015г., вписан в Агенция по вписванията с вх. рег.№1256/22.07.2015г., акт №70,  том 5, и.п. 23619, граници на имота - имоти с номера: 24030.501.3264, 24030.501.9071, 24030.501.9070, 24030.501.3379, 24030.501.9245, 24030.27.14, при първоначална тръжна цена – 3710,00лв., депозит за участие в търга – 371,00, стъпка на наддаване 371,00лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

1.2.Незастроен урегулиран поземлен имот - УПИ VІІ-330, кв.19 по плана за регулация на с.Овен от 1954г., находящ се в с.Овен, ул.”Първа” №18а, с площ 916кв.м., предвиден за индивидуално жилищно строителство, описан в АЧОС №1214/24.08.2010г., вписан в Агенция по вписванията с вх. рег.№2255/25.08.2010г., акт  №104,  том 10, и.п. 7379, граници на имота - имоти с номера: УПИ VІ-330, УПИ ХІ, УПИ VІІ и улица, при първоначална тръжна цена – 3518,00лв., депозит за участие в търга – 351,80лв., стъпка на наддаване 351,80лв.  и начален час на провеждане 10,30ч.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3. Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18.

4. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати  за участие в търговете или при явяване на един кандидат, определям дата 10.09.2015г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2. Необходими документи за участие в търга на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;                           2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово;        

3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.

 

 

13.08.2015г.                                  Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово                      

Thursday, August 27, 2015 - 10:00
Прикачени файлове: