Обява за търг чрез явно наддаване

О Б Я В А

 

На основание Заповед №719/12.09.2015г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Публични търгове чрез явно наддаване на 30.09.2015г. за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

1.1.     Поземлен имот с идентификационен номер 24030.5.190  по кадастралната карта на град Дулово, с площ на имота 1321кв.м., земеделска територия с трайно предназначение лозе, трета категория на земята, находяща се в местността „До гробището”, описан в АЧОС №5704/16.01.2015г., вписан в Агенция по вписванията с вх. рег.№69/17.01.2014г., акт 50,  том І, и.п. 19413, граници на имота - имоти с номера: 24030.5.410, 24030.5.203, 24030.5.189, 24030.6.191, при първоначална тръжна цена – 1554,00лв. /хиляда петстотин петдесет и четири лева/, депозит за участие в търга – 155,40лв., стъпка на наддаване 155,40лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

1.2.Поземлен имот с номер 116538 по картата на възстановена собственост в землището на с.Черник, с ЕКАТТЕ 81966, община Дулово, с площ на имота 782кв.м., находящ се в местността „До село”, нива, трета категория на земята, описан в АЧОС №5772/10.07.2015г., вписан в Агенция по вписванията с вх. рег.№1208/14.07.2015г., акт 33,  том V, и.п. 23561, граници на имота - имоти с номера:  116537, 099030, 116539 и 000200 при първоначална тръжна цена – 1075,00лв. /хиляда седемдесет и пет лева/, депозит за участие в търга – 107,50лв., стъпка на наддаване 107,50лв.  и начален час на провеждане 10,30ч.

1.3.Урегулиран поземлен имот УПИ Х-292, кв.5, с площ 760кв.м., по плана за регулация на с.Черник от 1980г., незастроен, с ЕКАТТЕ 81966, описан в АЧОС №1501/17.07.2015г., вписан в Агенция по вписванията с вх. рег.№1254/22.07.2015г., акт 68,  том 5, и.п. 23617, граници на имота – улица, УПИ ХІ-292, УПИ ХІІІ-276, УПИ ХІV-277 и УПИ ІХ-291, при първоначална тръжна цена – 2978,00лв. /две хиляди деветстотин седемдесет и осем лева/, депозит за участие в търга – 297,80лв., стъпка на наддаване 297,80лв.  и начален час на провеждане 11,00ч.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3. Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18.

4. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати  за участие в търговете или при явяване на един кандидат, определям дата 14.10.2015г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2. Необходими документи за участие в търга на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;                           2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово;        

3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.

 

 

12.09.2015г.                                  Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово                     

 

Wednesday, September 30, 2015 - 10:00
Прикачени файлове: