Обява за търг чрез явно наддаване

О Б Я В А

 

На основание Заповед №717/12.09.2015г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Публични търгове чрез явно наддаване на 28.09.2015г. за отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година /2015г.-2016г./, както следва:

1.1. Имот №000057 по картата на възстановена собственост в землището на с.Чернолик, община Дулово, в местността „Коджа анлък”, нива, четвърта категория на земята, с площ 18,975дка, описан в АЧОС №5774/05.08.2015г., вписан в Служба по вписванията с вх.рег.№1344/06.08.2015г., при съседи имоти с номера: 012034, 012123, 012035, при първоначален годишен наем в размер на 790,88лв., стъпка на наддаване в размер на 79,08лв. и депозит в размер на 79,08лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

1.2. Имот №035074 по картата на възстановена собственост в землището на с.Чернолик, община Дулово, в местността „Юртлук”, нива, пета категория на земята, с площ 18,940дка, описан в АЧОС №5773/05.08.2015г., вписан в Служба по вписванията с вх.рег.№1343/06.08.2015г., при съседи имоти с номера: 035133, 035073, 035086, 035107, 035076 и 035104, при първоначален годишен наем в размер на 690,74лв., стъпка на наддаване в размер на 69,07лв. и депозит в размер на 69,07лв. и начален час на провеждане 10,30часа.

1.3. Имот №025019 по картата на възстановена собственост в землището на с.Полк. Таслаково, община Дулово, в местността „Кашла гьол”, нива, пета категория на земята, с площ 26,002дка, описан в АЧОС №5775/05.08.2015г., вписан в Служба по вписванията с вх.рег.№1345/06.08.2015г., при съседи имоти с номера: 000011, 025018, 025002, 025020 и 000026, при първоначален годишен наем в размер на 948,29лв., стъпка на наддаване в размер на 94,83лв. и депозит в размер на 94,83лв. и начален час на провеждане 11,00часа.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3.Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледът на обекта може да се извърши всеки делничен ден от 8,30 до 17.00 часа, до последния работен ден преди търга.

 5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 12.10.2015г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово

7. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица,  които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

7.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.7.1.4 и т.7.1.5.

7.2. Необходими документи за участие в търга на физически лица:                             1. Удостоверение за липса на задължения към НАП; 2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

 

12.09.2015г.                                 Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово                     

 

Monday, September 28, 2015 - 10:00