П Р О Т О К О Л № 1 09.11.2015 година

П Р О Т О К О Л

1

09.11.2015 година

 

На основание резултатите от избор, проведен по реда на чл. 24, ал.1 от ЗМСМА, установени в протокол на временна комисия за провеждане избор на председател на Общински съвет-Дулово от 9 ноември 2015 г.,  с  29 гласа „ЗА”;    „ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” – няма,  Общинският съвет прие

            Р Е Ш Е Н И Е   № 1

 

На основание  чл. 21. ал.1, т.3, чл. 23, ал. 3, изречение второ и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА,

Общински съвет-Дулово

р е ш и:

 

1. Избира  за председател на Общински съвет-Дулово  за мандат 2015-2019 общинския съветник 

СЕЗГИН РАМИС ГАЛИБ

2.      Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Дулово и областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

 

 

 

 

 

Ремзи Мехмед

Председателстващ

 

 

П Р О Т О К О Л

1

09.11.2015 година

 

В изпълнение разпоредбите на  чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  е необходимо общинският съвет да приеме правилник за организацията и дейността на съвета, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Във връзка с изложеното,  след проведено гласуване с  29 гласа „ЗА”;    „ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” – няма,  Общинският съвет прие

            Р Е Ш Е Н И Е   № 2

 

На основание  чл. 21. ал.1, т.1  и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Общински съвет-Дулово

р е ш и:

  1. Избира временна комисия за изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в състав:

 

  • Председател:  инж.Сезгин Рамис Галиб;
  • Членове:  Билгин БасриАхмед;

                       Маргарита Георгиева Ранчева;     

                       Юмер Юксел Хатиб;

                       Ремзи Халид Мехмед

 

  1. Комисията да изготви и представи отчет за резултатите и предложенията от дейността си на следващото заседание на съвета.

        3.      Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Дулово и областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

 

Председател на ОбС-Дулово

 

Прикачени файлове: