В Дулово ще се проведе второто заседание на Общинския съвет

В Дулово ще се проведе второто заседание на Общинския съвет

 

Председателят на ОбС Дулово, инж. Сезгин Галиб свиква на 20.11.2015г(петък) от 10.00ч второто редовно заседание на общинските съветници.

 

В началото  ще има полагане на клетва по чл.32 от ЗМСМА от новоизбран общински съветник.

Дневният ред предвижда три докладни записки от инж.Сезгин Галиб, които са: приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Дулово; Определяне състава на постоянните комисии на Общински съвет-Дулово; Избор на ръководство и членове на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

 

На заседанието ще се разгледа предложение от кмета на Община Дулово за актуализиране състава на местната комисия по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове. Д-р Ахмед ще внесе и докладна записка за извършване на компенсирани промени между показатели на капиталовите разходи и между отделните обекти по бюджета на Община Дулово за 2015г.

 

Ваня Петрова

Friday, November 20, 2015 - 10:00
Категория: