П Р О Т О К О Л № 2 20.11.2015 година

П Р О Т О К О Л

№ 2

20.11.2015 година

 

Във връзка с предложението на временната комисия за изработване на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Дулово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска     администрация /Мандат 2015-2019/, по т.1.1. от дневния ред, след направени разисквания и проведено гласуване, с  29 гласа „ЗА”;    „ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” – няма,  Общинският съвет прие

     

      Р Е Ш Е Н И Е   № 3

 

На основание  чл. 21. ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Общински съвет-Дулово

р е ш и:

 

 1. Приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Дулово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска     администрация /Мандат 2015-2019/.

2.      Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Дулово и областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

 

 

 

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател на ОбС-Дулово

 

 

П Р О Т О К О Л

№ 2

20.11.2015 година

 

Във връзка с Докладна записка вх.№ 377/16.11.2015г. от председателя на Общински съвет-Дулово, по т.1.2. от дневния ред, след направени разисквания и проведено гласуване, с  29 гласа „ЗА”;    „ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” – няма,  Общинският съвет прие

            Р Е Ш Е Н И Е   № 4

 

На основание  чл. 21. ал.1, т.1 и чл.48 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Общински съвет-Дулово

р е ш и:

 

І. Избира ръководства и членове на постоянните комисии на Общински съвет-Дулово, както следва:

 1. Постоянна комисия „Бюджет, финанси, икономика, местни данъци, нормативна уредба” :

Ø  Председател:                  Джюнеид Севджан Вахид

Ø  Зам.председател:            Билгин  Басри Ахмед         

Ø  Членове:                                      Юмджегюл Сунай Акиф    

Ерай Кязим Кадир              

Марин Христов Малчев    

 

 1. Постоянна комисия „Общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол” :

Ø  Председател:                  Билгин  Басри Ахмед         

Ø  Зам.председател:            Хюсеин Ешреф Джелил     

Ø  Членове:                          Ремзи Халид Мехмед                     

                                               Ердинч Сюлейман Мухсин           

                                                Спасимир Дечев Иванов   

 

 1. Постоянна комисия „Образование, култура, спорт, младежки дейности и туризъм”:

Ø  Председател:       Сали Назми Сали                       

Ø  Зам.председател: Денчо Маринов Йорданов                

Ø  Членове:              Бейтула Сейфи Мехмед     

                                   Хюсеин Ешреф Джелил         

                                    Маргарита Георгиева Ранчева  

 

 1. Постоянна комисия  „Здравеопазване и социална политика”:

Ø  Председател:       Шезаи Неджми Кязим        

Ø  Зам.председател: Спасимир Дечев Иванов           

Ø  Членове:              Нурсевен Митхат Борисова             

                                   Нигяр Музаферова-Байрам       

                                    Маргарита Георгиева Ранчева  

 

 1. Постоянна комисия  „Устройство на територията и инфраструктурата”:

Ø  Председател:       Касим Неджми Сали                      

Ø  Зам.председател: Марин Христов Малчев               

Ø  Членове:              Джюнеид Севджан Вахид             

                                   Рефие Наджи Мехмед                    

                                               Али Сюлюш Халим                       

 

 1. Постоянна комисия „Транспорт и телекомуникации”:

Ø  Председател:       Ерай Кязим Кадир                          

Ø  Зам.председател: Венко Петров Михайлов              

Ø  Членове:              Бахар Мехмед Шефкед                              

                                   Тунджай Мехмед Рамадан             

                                    Касим Неджми Сали                      

 

 1. Постоянна комисия „Европейски въпроси, международно сътрудничество и инвестиционна политика”:

Ø  Председател:       Джихан Джихатдин Джевдет                   

Ø  Зам.председател: Нигяр Музаферова-Байрам           

Ø  Членове:              Сали Назми Сали                           

                                   Асен Нечев Радев                           

                                    Тунджай Мехмед Рамадан             

 

 1. Постоянна комисия  „Земеделие, гори, екология и околна среда”:

Ø  Председател:       Бояна Петрова Димитрова            

Ø  Зам.председател: Ремзи Халид Мехмед                                

Ø  Членове:              Гюнеш Ремзи Хамза                                   

                                   Пембе Рамис Аптула                                 

                                    Нермин Неджмид.Бакиев              

 

ІІ. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Дулово и областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател на ОбС-Дулово

 

 

П Р О Т О К О Л

№ 2

20.11.2015 година

 

Във връзка с Докладна записка вх.№ 378/17.11.2015г. от председателя на Общински съвет-Дулово, по т.1.3. от дневния ред, след направени разисквания и проведено гласуване, с  29 гласа „ЗА”;    „ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” – няма,  Общинският съвет прие

            Р Е Ш Е Н И Е   № 5

 

На основание чл.21, ал.1, т.1, чл.48, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.25, ал.2 от Закона  за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

Общински съвет-Дулово

р е ш и:

 1. Определя седем числен състав на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
 2. Приема общински съветници да участват в състава на постоянната комисия  за „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси” и избира :

 

            Председател: ДЖЮНЕИД СЕВДЖАН ВАХИД

            Зам.-председател: СПАСИМИР ДЕЧЕВ ИВАНОВ

Членове:  НИГЯР ФИКРЕТОВА МУЗАФЕРОВА-БАЙРАМ

                   МАРИН ХРИСТОВ МАЛЧЕВ   

       ЮМДЖЕГЮЛ СУНАЙ АКИФ

       ДЖИХАН ДЖИХАТДИН ДЖЕВДЕТ

                   БЕЙТУЛА  СЕЙФИ МЕХМЕД

 1. Задължава Комисията подробно да се запознае със Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и организира работата си в съответствие с разпоредбите му, в това число:

3.1. Да създаде и поддържа Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за  предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и организира тяхното съхранение.

3.2. Да обяви декларациите на интернет страницата на Община Дулово, при спазване Закона за защита на личните данни.

4.      Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Дулово и областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател на ОбС-Дулово

П Р О Т О К О Л

№ 2

20.11.2015 година

 

Във връзка с Докладна записка вх.№ 383/18.11.2015г. от председателя на Общински съвет-Дулово, по т.1.4. от дневния ред, след направени разисквания и проведено поименно гласуване, с  29 гласа „ЗА”;    „ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” – няма,  Общинският съвет прие

            Р Е Ш Е Н И Е   № 6

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.15, във връзка с прилагането на чл.22, ал.2 на Закона за регионално развитие

Общински съвет-Дулово

р е ш и:

 

 

1.      Определя инж. СЕЗГИН РАМИС ГАЛИБ – председател на Общински съвет Дулово да представлява Община Дулово в Областния съвет за регионално развитие гр.Силистра.

2.      При невъзможност за участие  на определения по т.1 титуляр в заседанията на Областния съвет за развитие определя за негов заместник  д-р СПАСИМИР ДЕЧЕВ ИВАНОВ – общински съветник.

3.      Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Дулово и областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

 

 

 

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател на ОбС-Дулово

 

П Р О Т О К О Л

№ 2

20.11.2015 година

На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, във връзка с чл. 16 от Правилника за прилагането му , Община Дулово е в утвърдения от Управителния съвет на Националния компесационен жилищен фонд списък на населените места, в които са създадени местни комисии от представители на общинските съвети, общините и организациите, представляващи гражданите с жилищни нужди. Във връзка с предложението по  Докладна записка вх.№ 375/16.11.2015г. от кмета  на Община Дулово, по т.2.1. от дневния ред, след направени разисквания и проведено гласуване, с  29 гласа „ЗА”;    „ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” – няма,  Общинският съвет прие

            Р Е Ш Е Н И Е   № 7

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2  ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

 

Общински съвет-Дулово

р е ш и:

 1. Определя петчленен състав на Местна комисия по чл. 8 от ЗУПГМЖСВ, както следва:

§  представител на Общински съвет – 1/един/;

§  представители на Община – 2/двама/;

§  представители на организация, представляваща гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове и доказани жилищни нужди – 2 /двама/.

 1. Предлага на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд при Министерски съвет да утвърди следния състав на Местната комисия при Община Дулово:

 Председател:           Фикрет Шукри Музафер – представител на гражданството;

 Членове:                  Бояна Петрова Димитрова – общински съветник;

                                    Николай Цанков Николов – представител на гражданството;

                                    Росица Грамева Петрова – представител на общината;

                                    Мария Петрова Проданова – представител на общината.

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Дулово и областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

 

 

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

 

Председател на ОбС-Дулово

 

 

П Р О Т О К О Л

№ 2

20.11.2015 година

Съгласно чл.124, ал.3 от Закона за публичните финанси общинския съвет може да одобрява компенсирани промени между показатели на капиталовите разходи, както и между отделните обекти.

Във връзка с предложението по  Докладна записка вх.№ 341/10.11.2015г. от кмета  на Община Дулово, по т.2.2. от дневния ред, след направени разисквания и проведено поименно гласуване, с  28 гласа „ЗА”;    „ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” – 1,  Общинският съвет прие

            Р Е Ш Е Н И Е   № 8

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.3 от Закона за публичните финанси и Наредба № 18 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и  отчитане на общинския бюджет

Общински съвет-Дулово

р е ш и:

І. Приема извършване на вътрешни компенсирани промени между обектите и източника на финансиране от Инвестиционната програма на община Дулово за 2015г., както следва:

1. Компенсирани промени между обектите с източник на финансиране – целева субсидия за капиталови разходи :

 

Било

Б И Л О

Било

Става

С Т А В А

Става

§§

Функция, дейност

Сума

§§

Функция, дейност

Сума

 

Местни дейности

 

 

Местни дейности

 

1.

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”

420 000

 

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”

420 000

 

Д/ст 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”

420 000

 

Д/ст 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”

420 000

51-00

Рехабилитация на ул.”Тимок” с.Черник

10 000

51-00

Рехабилитация на ул.”Тимок” с.Черник

38 330

51-00

Рехабилитация на ул.”Лилия” с.Черник

40 000

51-00

Рехабилитация на ул.”Лилия” с.Черник

63 410

51-00

Рехабилитация на ул.”Шейново” с.Черник

120 000

51-00

Рехабилитация на ул.”Шейново” с.Черник

87 500

51-00

Рехабилитация на ул.”Люлин” с.Черник

250 000

51-00

Рехабилитация на ул.”Люлин” с.Черник

199 840

51-00

Рехабилитация на ул.”Бели брези” с.Черник

0

51-00

Рехабилитация на ул.”Бели брези” с.Черник

27 910

51-00

Рехабилитация на ул.”Тунджа” с.Черник

0

51-00

Рехабилитация на ул.”Тунджа” с.Черник

3 010

 

Всичко по бюджета:

420 000

 

Всичко по бюджета:

420 000

 

2. Промяна на източника на финансиране,  на обекти от Инвестиционната  програма за 2015г. на община Дулово :

 

Било

Б И Л О

Било

Става

С Т А В А

Става

Функция, дейност

Източник на финансиране

Сума

Функция, дейност

Източник на финансиране

Сума

Местни дейности

Приватизация

28 000

Местни дейности

Продажби на ДМА § 40-00

28 000

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”

Приватизация

28 000

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”

Продажби на ДМА § 40-00

28 000

Д/ст 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”

Приватизация

28 000

Д/ст 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”

Продажби на ДМА § 40-00

28 000

Рехабилитация на улица „Дванадесета”с.Яребица

Приватизация

19 000

Рехабилитация на улица „Дванадесета”с.Яребица

Продажби на ДМА § 40-00

19 000

Рехабилитация на ул.”Осма”с.Черковна

Приватизация

9 000

Рехабилитация на улица „Осма”с.Черковна

Продажби на ДМА § 40-00

9 000

 

ІІ. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Дулово и областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

 

Председател на ОбС-Дулово

Прикачени файлове: