ТРЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

 

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

 

С В И К В А М

 

ТРЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 23.12.2015 год. /сряда/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 

1.      Докладни от д-р Юксел Ахмед- кмет на община Дулово, относно:

 

            Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Дулово /Вх.№ 392/24.11.2015г./

            Одобряване на план-сметка за сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване в община Дулово /Вх.№ 393/24.11.2015г./

            Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за определяне размера на местните данъци на територията на община Дулово /Вх.№ 394/24.11.2015г./

            Прекратяване на съсобственост на имот по регулационния план на с.Скала /Вх.№ 385/18.11.2015г./

            Разпореждане с имот-частна общинска собственост в с.Боил /Вх.№ 324/21.10.2015г./

            Разпореждане с имот-частна общинска собственост, находящ се в с.Черник, ул. „Синчец” № 17 /Вх.№ 412/07.12.2015г./

            Разпореждане с имот-частна общинска собственост, находящ се в с.Черник, ул. „Синчец” № 19 /Вх.№ 413/07.12.2015г./

            Разпореждане с имот-частна общинска собственост- нива, находящ се в землището на с.Черник /Вх.№ 419/10.12.2015г./

            Учредяване безвъзмездно право на ползване на част от имот-общинска собственост по кадастралната карта на гр.Дулово в полза на Дирекция „Бюро по труда” /Вх.№ 422/14.12.2015г.

            Разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план-парцеларен план за утвърждаване на трасе между ПИ 24030.23.2 и ПИ 24030.24.85 по кадастралната карта на гр.Дулово /Вх.№ 399/30.11.2015г./

            Разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план за изменение на план за регулация и застрояване на УПИ по кадастралната карта на гр.Дулово-публична общинска собственост /Вх.№ 421/14.12.2015г./

            Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост за 2016г./Вх.№ 420/14.12.2015г./

 

2.      Докладни записки от инж.Сезгин Галиб – председател на ОбС-Дулово, относно:

 

            Определяне представител на ОбС-Дулово в Общото събрание на НСОРБ /Вх.№ 400/01.12.2015г./

            Определяне представител на ОбС-Дулово в Общото събрание на Асоциация общински гори /Вх.№ 401/01.12.2015г./

            Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на

        персонална пенсия на деца-сираци /Вх.№ 403/02.12.2015г./

3.      Текущи.

 

            На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

 

 

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово

Wednesday, December 23, 2015 - 10:00
Категория: 
Прикачени файлове: