ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

Внимание, ще се отвори в нов прозорец.На основание чл. 22 ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация , във вр. с чл.8 и чл. 37 ал. 3 от Закон за нормативните актове уведомявам, че с влязло в сила на 15.12.2015.г.Решение № 83 от 27.11.2015г. на Административен съд Силистра се отменят като незаконосъобразни разпоредбите  на чл. 20, ал.1 т. 2  и чл.21, ал.2 от Наредба № 11 за определяне и администриране на местите такси и цени на услуги  на Общински съвет Дулово, приета с Решение № 104  по протокол № 7 от 18.06.2008.г.

 

Председател  на Общински съвет-Дулово: инж.Сезгин Галиб

18.12.2015г.