ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р ЮКСЕЛ ОСМАН АХМЕД – Кмет на Община Дулово

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ДУЛОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от д-р ЮКСЕЛ ОСМАН АХМЕД – Кмет на Община Дулово

 

 

ОТНОСНО: Провеждане на общо събрание на Асоциацията по ВиК на област Силистра.

 

           

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

           

На основание на чл. 198п, ал 1 от Закона за водите АВиК в обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра трябва да сключи договор с ВиК оператор за стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане.

На 01.07.2015 г. общото събрание на АВиК взе решение Договорът да бъде сключен със съществуващия оператор на водоснабдителната и канализационна система в Обособената територия по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите.

Съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за водите при сключване на договора с Оператора АВиК действа от името и за сметка на собствениците на публичните активи.

В Община Дулово е получено писмо с изх. №АВК-02-62/15.12.2015г., с което Областният управител на Област Силистра, в качеството си на председател на АВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.Силистра изпраща на общините, членки на асоциацията проект на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.Силистра. Във връзка с предстоящо заседание на което предстои Общото събрание на АВиК да одобри текста на Договор и да упълномощи председателя на АВиК, да го подпише предлагам Общински съвет Дулово да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 198е, ал.5 от Закона за водите, Общински съвет Дулово реши:

1. Одобрява текста на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.Силистра;

2. Дава съгласие за сключване на Договора между Асоциацията по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.Силистра и определения с решение на Общото събрание от 01.07.2015г. оператор - „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.Силистра, в съотвествие с чл. 198в, ал.4, т.2 от Закона за водите;

3. Възлага на представителя на Община Дулово в  общото събрание на Асоциацията по ВиК на област Силистра да гласува ЗА одобряване на текста и даване на съгласие за сключване на договора.

 

С уважение:

 

д-р ЮКСЕЛ АХМЕД

Кмет на Община Дулово