Решения по протокол номер 7

П Р О Т О К О Л

 

№ 7

 

26.04.2016 година

 

Във връзка с изложеното по Докладна записка с вх. № 138/11.04.2016г.,  по т.1.1. от дневния ред, след проведено поименно гласуване, с  25 гласа „ЗА”;    „ПРОТИВ”- 1;    „ВЪЗД.СЕ” – 2,  Общинският съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е   № 78

 

            На основание чл.21, ал. 1, т. 7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.20, ал.1 и ал.2 от Закона за народната просвета

 

Общински съвет - Дулово

р е ш и:

 

 Приема    Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дулово, както следва:

 

В РАЗДЕЛ III

ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ДОМОВЕ ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ, ЛАГЕРИ И ДРУГИ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

 

I.                   Изменя:

 

Чл. 20, ал. 1, т. 1

За ползване на детска ясла родителите или настойниците заплащат такса храноден  в размер на 1.45 лв.

 

Чл. 20, ал. 1, т. 2

За отглеждане, възпитание и обучение на децата в ЦДГ/ОДЗ за 3-4 годишни деца - такса храноден е в размер на 2,00 лв. като се въвежда и постоянна такса в размер на 3,00 лв.

 

II.                Създава нова точка:

 

-         Създава нова точка 4 към чл. 20, ал. 1:

За 5 и 6-годишни деца се въвежда такса храноден в размер на 2,00 лв., както и постоянна такса от 3,00 лв., която такса, се заплаща само през летния период (01.06. – 14.09. на съответната учебна година), както и през утвърдените със Заповед на Министъра на образованието ученически ваканции за съответната година. В периода на задължително обучение 5 и 6-годишните деца са освободени от каквито и да е такси.

 

 

III.             Отменя несъответствие с нормативната уредба:

 

1.         В чл. 20, ал. 1 отменя точка 3

2.         В чл. 20 отменя ал. 3 и ал.4

3.         В чл. 21 отменя ал. 2

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния управител на област Силистра в 7-дневен срок  от приемането му.

 

 

 

 

 

инж.СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДУЛОВО, ОБЛ. СИЛИСТРА

                       

ул. “Васил Левски” № 18                                      тел.: (0864) 2 31 00 ; Факс:(0864) 2 30 20

7650  Дулово                                                            e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 
 
П Р О Т О К О Л

 

№ 7

 

26.04.2016 година

 

Във връзка с изложеното по Докладна записка с вх. № 146/18.04.2016г.,  по т.1.2. от дневния ред, след проведено  гласуване, с  28 гласа „ЗА”;    „ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” – няма,  Общинският съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е   № 79

 

            На основание чл.21, ал. 1, т. 12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.19,ал.3 от Закона за социалното подпомагане и чл.36 б, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане

 

Общински съвет - Дулово

р е ш и:

 

 1. Приема План за развитие на социалните услуги в община Дулово през 2016 година и План за развитие на социалните услуги през 2017 година /неразделна част от решението/.
 2. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния управител на област Силистра в 7-дневен срок  от приемането му.

 

 

 

 

 

инж.СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДУЛОВО, ОБЛ. СИЛИСТРА

                       

ул. “Васил Левски” № 18                                      тел.: (0864) 2 31 00 ; Факс:(0864) 2 30 20

7650  Дулово                                                            e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

 

№ 7

 

26.04.2016 година

 

Във връзка с изложеното по Докладна записка с вх. № 142/13.04.2016г.,  по т.1.3. от дневния ред, след проведено  гласуване, с  28 гласа „ЗА”;    „ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” – няма,  Общинският съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е   № 80

 

            На основание чл.21, ал. 1, т. 23 и ал.2 и чл.59 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Общински съвет - Дулово

р е ш и:

 

 

 1. Възлага на кмета на община Дулово да кандидатства с проект на Община Дулово  по процедура Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“.

 

 1. Възлага на кмета на община Дулово да предприеме необходимите дейности за осигуряване на адекватни мерки за успешна образователна интеграция на ученици с различен етнически произход, търсещи или получили международна закрила, засилване мотивацията на ученици и родители за участие в образователния процес, подобряване условията за равен достъп до училищно образование, създаване на условия за успешна социализация на ученици от маргинализирани групи, включване на родители в образователния процес и преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.

 

 1. Одобрява споразумение за общинско сътрудничество с партньори по проекта.

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния управител на област Силистра в 7-дневен срок  от приемането му.

 

 

 

 

инж.СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДУЛОВО, ОБЛ. СИЛИСТРА

                       

ул. “Васил Левски” № 18                                      тел.: (0864) 2 31 00 ; Факс:(0864) 2 30 20

7650  Дулово                                                            e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

 

№ 7

 

26.04.2016 година

 

Във връзка с изложеното по Докладна записка с вх. № 137/11.04.2016г.,  по т.1.4. от дневния ред, след проведено  гласуване, с  28 гласа „ЗА”;    „ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” – няма,  Общинският съвет прие

  Р Е Ш Е Н И Е   № 81

 

            На основание чл.21, ал. 1, т. 23 и ал.2 и чл.59 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Общински съвет - Дулово

р е ш и:

 

 

 1. Възлага на кмета на община Дулово да кандидатства с проект на Община Дулово  по процедура „Независим живот“.
 2. Възлага на кмета на община Дулово да предприеме необходимите дейности за създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда;
 3. Възлага на кмета на община Дулово да предприеме необходимите дейности за поддържане на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта, с изключение на непредвидени обстоятелства;
 4. Одобрява споразумение за общинско сътрудничество с партньор по проекта;
 5. Възлага в проекта да се включи закупуване на специализиран микробус за превоз на хора с увреждания.

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния управител на област Силистра в 7-дневен срок  от приемането му.

 

 

 

 

инж.СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДУЛОВО, ОБЛ. СИЛИСТРА

                       

ул. “Васил Левски” № 18                                      тел.: (0864) 2 31 00 ; Факс:(0864) 2 30 20

7650  Дулово                                                            e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

№ 7

26.04.2016 година

 

Във връзка с изложеното по Докладна записка с вх. № 145/15.04.2016г.,  по т.1.5. от дневния ред, след проведено поименно гласуване, с  28 гласа „ЗА”;    „ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” – няма,  Общинският съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е   № 82

 

            На основание чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал. 1 т.2 от Закон за общинската собственост , във връзка с чл. 33 от Закона за собствеността,

Общински съвет - Дулово

р е ш и:

 

 1. На основание чл.36,ал.1, т.2 ЗОС, да се  прекрати съсобствеността чрез продажба на общинската част от УПИ I-63, кв.21 по плана за регулация на с.Боил, целият с площ от  1870 кв.м. /хиляда осемстотин и седемдесет кв. метра/, от които 1380 кв.м. / хиляда триста и осемдесет кв.метра/ са общинска собственост, описани в АЧОС:1527/08.01.2016г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег. номер 14/11.01.2016г.  на пазарна  цена от  5430,00 лв./пет хиляди четиристотин и тридесет лева/ без ДДС и данъчна оценка за имота в размер на  5162,60 лв. /пет хиляди сто шестдесет и два лв. и шестдесет стотинки/, на съсобственика Денис Юксел Мустафа ЕГН:920709****, с постоянен адрес с.Боил, ул. „Първа” 85.

 

 1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост приема пазарната цена на общинската част от имота, описан в т. 1.

 

 1. Възлага на кмета на Община Дулово да издаде заповед и сключи договор за покупко – продажба за общинската част от имота.

 

 1. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Дулово и областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

     

            Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-  дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра

 

 

инж.СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДУЛОВО, ОБЛ. СИЛИСТРА

                       

ул. “Васил Левски” № 18                                      тел.: (0864) 2 31 00 ; Факс:(0864) 2 30 20

7650  Дулово                                                            e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

№ 7

26.04.2016 година

 

Във връзка с изложеното по Докладна записка с вх. № 127/29.03.2016г.,  по т.1.6. от дневния ред, след проведено  гласуване, с  28 гласа „ЗА”;    „ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” – няма,  Общинският съвет прие

 Р Е Ш Е Н И Е   № 83

 

            На основание чл.21, ал.1,т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията,

Общински съвет - Дулово

р е ш и:

 

 

 1. РАЗРЕШАВА изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план за елементи на техническа инфраструктура за обект „Изграждане на самостоятелно СВО за бензиностанция в ПИ 286122 в землището на с.Окорш, общ.Дулово, извън урбанизирана територия.
 2. ОДОБРЯВА  задание за изработване на проект за ПУП-парцеларен план за техническа инфраструктура , подробно описан в т.1 от решението.
 3. На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ настоящото решение да бъде разгласено с обявление, поставено на подходящо място в сградата на Общината и в интернет страницата на Община-Дулово.
 4. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.

 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния управител на област Силистра в 7-дневен срок  от приемането му.

 

 

 

 

инж.СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДУЛОВО, ОБЛ. СИЛИСТРА

                       

ул. “Васил Левски” № 18                                      тел.: (0864) 2 31 00 ; Факс:(0864) 2 30 20

7650  Дулово                                                           e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

№ 7

26.04.2016 година

 

Във връзка с изложеното по Докладна записка с вх. № 150/22.04.2016г.,  по т.1.7. от дневния ред, след проведено  гласуване, с  28 гласа „ЗА”;    „ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” – няма,  Общинският съвет прие

 Р Е Ш Е Н И Е   № 84

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Общински съвет - Дулово

р е ш и:

 

 1. Разходите, извършени от лицата от педагогическия персонал за транспорт от местоживеенето им до месторабота в друго населено място и обратно, да се изплащат за съответната учебна гoдина, съгласно Нормативната уредба и във връзка с разпоредбите на Наредба 1/23.05.2014 г. (влязла в сила на 03.06.2014 г., изм. в ДВ. бр. 13 от 17.02.2015 г.), чл. 6, ал. 1 и ал. 3 за условията и реда на възстановяване на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в детските градини, училища и обслужващи звена. В случай на недостиг на средства във връзка с подадените в МОН данни от ПРБК за необходимите средства за възстановяване на част от транспортните разходи на пътуващите учители по Приложение към чл. 10, ал. 2, разликата да се поема от делегираните бюджети на училищата.

 

 1. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Дулово и областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

     

            Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-  дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра

 

 

инж.СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДУЛОВО, ОБЛ. СИЛИСТРА

                       

ул. “Васил Левски” № 18                                      тел.: (0864) 2 31 00 ; Факс:(0864) 2 30 20

7650  Дулово                                                            e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

№ 7

26.04.2016 година

 

В деловодството на Общински съвет –Дулово постъпиха заявления от  граждани с нисък социален статус, относно отпускане на еднократна финансова помощ. В бюджета на общината има предвидени средства за подпомагане на нуждаещите се лица с влошено здравословно състояние,   трайни  увреждания  или  доказана степен  на  инвалидност,  на пострадали от бедствия, аварии,  пожари и др.

По т.2 от дневния ред, след   явно гласуване, с   28 гласа „ЗА”;    „ПРОТИВ”-няма;    „ВЪЗД.СЕ” – 0,  Общинският съвет прие

    Р Е Ш Е Н И Е   № 85

 

На основание чл.21, ал.1 т.23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация

Общински съвет-Дулово

р е ш и:

 1. Отпуска еднократна финансова помощ от бюджета на общината § 42-14 „Обезщетения и помощи с решение на ОбС” в размер на 500 /потстотин/лв.  за подпомагане на лица с нисък социален статус,  трайни увреждания или доказана степен на инвалидност, на пострадали от бедствия, аварии,  пожари, както следва:

 

§      ДОБРИ ВАСИЛЕВ КОСТАДИНОВ– с.Козяк, общ.Дулово           -    200/двеста/лв.;

§      МЕХМЕД МЕХМЕД ЮСЕИН– гр.Дулово, ул. „Втора” № 6           -  200/двеста/лв.;

§      МОХАРЕМ АЛИ ЗЕЙНАЛ– гр.Дулово, ул. Хр. Ботев” № 200          -           100/сто/лв.;

 

 1. Решението да бъде изпратено на кмета на Община Дулово и областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

 

Прикачени файлове: