Публични търгове чрез явно наддаване на 04.07.2016г.

О Б Я В А

 

На основание Заповед №450/17.06.2016г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Публични търгове чрез явно наддаване на 04.07.2016г. за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

1.1.Поземлен имот с № 24030.5.470 по кадастралната карта на             гр. Дулово,  община Дулово, с площ на имота 667 кв.м. /шестстотин шестдесет и седем кв.м./, находящ се в местността „До гробището”, земеделска територия с трайно предназначение лозе, трета категория на земята. Имотът е описан в АЧОС №5848/04.05.2016г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег. №753/09.05.2016г.,акт №136, том №3, ИП №25735 при граници на имота - имоти с номера: 24030.5.469, 24030.5.478, 24030.5.430, 24030.5.431, 24030.5.432, при пазарна цена в размер на 932,00лв. без ДДС /деветстотин тридесет и два лева без ДДС/, стъпка за наддаване 93,20лв., депозит в размер на 93,20лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

1.2. Имот с номер 000024 – производствена база в землището на с.Чернолик с ЕКАТТЕ 81150, в местността „Бостанлък” и състояща се от дворно място с площ 4,938 дка. и постройки: бивша Ветеринарна лечебница със застроена площ 183кв.м., построена 1970г. и сграда построена с ОПС. Имотът е описан в АЧОС №728/25.08.2004г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег. №1067/07.09.2004г., акт №188, том III, НД 635, ПК 38, при граници на имота – имот 032044, изоставена общ. нива, път IV кл. 000029, при пазарна цена в размер на 29 920,00лв. без ДДС /двадесет и девет хиляди деветстотин и двадесет лева/, стъпка за наддаване 2992,00лв., депозит в размер на 2992,00лв. и начален час на провеждане 10,30ч.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3. Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18.

4. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат, определям дата 18.07.2016г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2. Необходими документи за участие в търга на физически лица:

1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;

2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово;        

3. Документ за внесен депозит;

4. Копие от документ за самоличност;

5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.

 

 

 

17.06.2016г.                                 Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово                      

Monday, July 4, 2016 - 10:00
Прикачени файлове: