Публични търгове чрез явно наддаване на 07.07.2016г.

О Б Я В А

 

На основание Заповед №453/17.06.2016г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Публични търгове чрез явно наддаване на 07.07.2016г. за продажба на следните имоти частна общинска собственост: 1.1. Урегулиран поземлен имот IV (четвърти) – жилищен, в квартал 17 (седемнадесети), по плана за регулация на село Колобър, ул.”Единадесета” №12, незастроен, с площ 1600.19 кв.м. Имотът е описан в АЧОС №1555/22.04.2016г.,  вписан в Служба по вписвания с вх.рег. №687/22.04.2016г., акт №88, том III, при граници на имота - улица, УПИ V, УПИ XI за спорт и атракции и УПИ III, при пазарна цена в размер на 3182,78лв. без ДДС /три хиляди сто осемдесет и два лева и седемдесет и осем стотинки без ДДС/, стъпка за наддаване 318,27лв., депозит в размер на 318,27лв. и начален час на провеждане 10,00ч.

1.2. Урегулиран поземлен имот V (пети) – жилищен, в квартал 17 (седемнадесети), по плана за регулация на село Колобър, ул.”Единадесета” №14, незастроен, с площ 1599.88 кв. м. Имотът е описан в АЧОС №1556/22.04.2016г.,  вписан в Служба по вписвания с вх.рег. №688/22.04.2016г., акт №89, том III, при граници на имота - улица, УПИ VI, УПИ XI за спорт и атракции и УПИ IV, при пазарна цена в размер на 3182,16лв. без ДДС /три хиляди сто осемдесет и два лева и шестнадесет стотинки без ДДС/, стъпка за наддаване 318,21лв., депозит в размер на 318,21лв. и начален час на провеждане 10,30ч.

1.3. Урегулиран поземлен имот VI (шести) – жилищен, в квартал 17 (седемнадесети), по плана за регулация на село Колобър, ул.”Единадесета” №16, незастроен, с площ 1599.48 кв. м. Имотът е описан в АЧОС №1557/22.04.2016г.,  вписан в Служба по вписвания с вх.рег. №689/22.04.2016г., акт №90, том III, при граници на имота - улица, УПИ VII, УПИ XI за спорт и атракции и УПИ V, при пазарна цена в размер на 3181,36лв. без ДДС /три хиляди сто осемдесет и един лева и тридесет и шест стотинки без ДДС/, стъпка за наддаване 318,13лв., депозит в размер на 318,13лв. и начален час на провеждане 11,00ч.

1.4. Урегулиран поземлен имот VII (седми) – жилищен, в квартал 17 (седемнадесети) по плана за регулация на село Колобър, ул.”Единадесета” №18, незастроен, с площ 1599.71кв. м. Имотът е описан в АЧОС №1558/22.04.2016г.,  вписан в Служба по вписвания с вх.рег. №690/22.04.2016г., акт №91, том III, при граници на имота - улица, УПИ VIII, УПИ XI за спорт и атракции и УПИ VI, при пазарна цена в размер на 3181,82лв. без ДДС /три хиляди сто осемдесет и един лева и осемдесет и две стотинки без ДДС/, стъпка за наддаване 318,18лв., депозит в размер на 318,18лв. и начален час на провеждане 11,30ч.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3. Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18.

4. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат, определям дата 21.07.2016г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2. Необходими документи за участие в търга на физически лица:

1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;

 2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово;        

3. Документ за внесен депозит;

4. Копие от документ за самоличност;

5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.

 

17.06.2016г.                                 Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово                      

Thursday, July 7, 2016 - 10:00
Прикачени файлове: