Публични търгове чрез явно наддаване на 05.08.2016г.

О Б Я В А

 

На основание Заповед №538/18.07.2016г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Публични търгове чрез явно наддаване на 05.08.2016г. за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на части от общински имоти, както следва:

1.1. Част от имот публична общинска собственост находящ се в гр.Дулово, с ид.№24030.501.571 по кадастралната карта на гр.Дулово, с АПОС №357/25.09.2000г., с площ 16кв.м., за поставяне на временно преместваемо съоръжение с ид.№24030.501.571.12 с предназначение – продажба на промишлени стоки, с първоначален годишен наем в размер на 410,88лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 41,08лв., стъпка на наддаване 41,08лв. и начален час 10,00часа.

1.2. Част от имот публична общинска собственост находящ се в гр.Дулово, с ид.№24030.501.571 с площ 14кв.м., за поставяне на временно преместваемо съоръжение с ид.№24030.501.571.13, с АПОС №357/25.09.2000г., за поставяне на временно преместваемо съоръжение с предназначение – склад, с първоначален годишен наем в размер на 183,12лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 18,31лв., стъпка на наддаване 18,31лв. и начален час 10,30часа.

1.3. Част от имот публична общинска собственост находящ се в гр.Дулово, бул.”Възраждане”, с ид.№24030.501.1947 по кадастралната карта на гр.Дулово, с АПОС №1520/17.09.2015г., с площ 17кв.м., за поставяне на временно преместваемо съоръжение с ид.№24030.501.1947.5 с предназначение – офис, с първоначален годишен наем в размер на 436,56лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 43,65лв., стъпка на наддаване 43,65лв. и начален час 11,00часа.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3.Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледът на обектите може да се извърши всеки делничен ден.

 5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търга или при явяване на един кандидат,  определям дата 19.08.2016г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово

7. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

7.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.7.1.4 и т.7.1.5.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

 

 

 

18.07.2016г.                                    Общинска администрация  Дулово            

Friday, August 5, 2016 - 12:15
Прикачени файлове: