ДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

Изх.№ 259/20.07.2016г.

 

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

 

ДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 26.07.2016 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

1.      Преразглеждане на Решение № 115/28.06.2016г.  по Протокол № 9 на ОбС-Дулово, върнато от областен управител на област Силистра със Заповед № АК-02-8 от 08.07.2016г. /Вх.№ 227/12.07.2016г./

2.      Докладни  записки от д-р Юксел Ахмед- кмет на община Дулово, относно:

            Приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета и изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз /Вх.№ 139 /11.04.2016г./

            Извършване компенсирани промени между показатели на капиталовите разходи и между отделните обекти по бюджета на община Дулово /Вх.№ 231/18.07.2016г./

            Отдаване под наем на имоти-частна общинска собственост /Вх.№ 232 /19.07.2016г./

            Разпореждане с имот-частна общинска собственост по регулационния план на с.Раздел /Вх.№ 234 /19.07.2016г./

            Разпореждане с имот-частна общинска собственост по кадастралната карта на гр.Дулово /Вх.№ 235 /19.07.2016г./

             Разпореждане с имот -частна общинска собственост  по кадастралната карта на гр.Дулово /Вх.№ 236 /19.07.2016г./

            Разпореждане с имот-частна общинска собственост по кадастралната карта на с.Черковна /Вх.№ 237 /19.07.2016г./

            Прекратяване на съсобственост на имот по регулационния план на с.Грънчарово /Вх.№ 238/19.07.2016г./

            Прекратяване на съсобственост на имот по регулационния план на с.Грънчарово /Вх.№ 239/19.07.2016г./

            Разпореждане с имот-частна общинска собственост по регулационния план на с.Боил /Вх.№ 240 /19.07.2016г./

            Разпореждане с имот-частна общинска собственост по регулационния план на с.Яребица /Вх.№ 241 /19.07.2016г./

            Разпореждане с имот-частна общинска собственост по кадастралната карта на гр.Дулово /Вх.№ 242 /19.07.2016г./

            Отдаване под наем на имоти-частна общинска собственост /Вх.№ 243/19.07.2016г./

            Разпореждане с имот-частна общинска собственост по кадастралната карта на с.Черник /Вх.№ 244 /19.07.2016г./

            Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот-публична общинска собственост по кадастралната карта на гр.Дулово /Вх.№ 233/19.07.2016г./

            Даване съгласие за изработване на проект за ПУП-парцеларен план за техническа инфраструктура-подземна оптична мрежа за електронни съобщения в землищата на с.Окорш и с.Черник /Вх.№ 245/19.07.2016г./

            Одобряване на проект за ПУП-парцеларен план за трасе на подземен кабел СрН в поземлен имот по плана за земеразделяне на землището на с.Паисиево /Вх.№ 246/19.07.2016г./

            Кандидатстване на читалище „Пробуда”с.Яребица за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. /Вх.№ 247/19.07.2016г./

 

            Кандидатстване на читалище „Просвета-1944”с.Черник за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. /Вх.№ 248/19.07.2016г./

            Кандидатстване на читалище „Христо Ботев-1948”с.Руйно за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. /Вх.№ 249/19.07.2016г./

            Кандидатстване на читалище „Христо Ботев”с.Паисиево за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. /Вх.№ 250/19.07.2016г./

            Кандидатстване на читалище „Христо Ботев-1942”с.Окорш за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. /Вх.№ 251/19.07.2016г./

            Кандидатстване на читалище „Христо Ботев”с.Колобър за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. /Вх.№ 252/19.07.2016г./

            Кандидатстване на читалище „Н.Й.Вапцаров-1895”гр.Дулово за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. /Вх.№ 253/19.07.2016г./

            Кандидатстване на Община Дулово за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. /Вх.№ 254/19.07.2016г./

            Кандидатстване на Община Дулово за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. /Вх.№ 255/19.07.2016г./

            Кандидатстване на Община Дулово за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. /Вх.№ 256/19.07.2016г./

            Даване съгласие за участие на Община Дулово с проектно предложение за финансиране на проект „Красива България” на Министерството на труда и социалната политика /Вх.№ 257/19.07.2016г./

 

3.      Докладна записка от инж. Сезгин Галиб-председател на ОбС-Дулово,  относно внасяне на предложение в МС на РБългария за отпускане на персонална пенсия /Вх.№ 230/18.07.2016г./

 

4.      Въпроси и предложения от общински съветници.

 

            На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово

Tuesday, July 26, 2016 - 10:00
Категория: 
Прикачени файлове: