Уведомяваме Всички граждани и превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26,АЛ.2 ОТ Закона за нормативните актове

 

Уведомяваме

Всички граждани  и превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на Община Дулово по Закона за автомобилните превози, че е подготвен проект за приемане на допълнение на Наредба №15 на ОбС Дулово за определяне размера на местните данъци в община Дулово.

Предложението е от кмета на Община Дулово на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,чл.26,ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове, чл.79 от АПК.

Предложението-докладна записка и проект за допълнение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци в община Дулово е на разположение в Общински съвет /ет.2,ст.22/ и Общинска администрация /дирекция „Местни приходи“/.

 

 

Заинтересованите лица могат да направят писмени предложения и становища по проекта чрез подаване на същите в деловодството на Община Дулово /стая №3/.

 

 

Приложение:

1.Докладна записка на кмета на Община Дулово

2.Мотиви към проекта за допълнение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на община Дулово

 

                             ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

          7650 гр. Дулово, ул. „Васил Левски” 18, тел. 0864/23000, факс 23020

 e-mail: dulovokmet@abv.bg, http//dulovo.bg

 

 

До

Общински съвет

-Дулово

 

 

  ДОКЛАДНА ЗАПИСКА     

 

 от

Д-р Юксел  Ахмед- кмет на Община Дулово

 

      относно: Приемане на Наредба за  допълнение  на Наредба №15        

                       за определяне размера на местните данъци  на територията на  

                       община Дулово

 

                  Уважаеми дами и господа общински съветници,

 

С Решение №334 от 21.12.2009г.Изм.доп.с решение №516/27.01.2011г. №359/13.12.2013г. №11/23.12.2015г. на Общински съвет – Дулово е приета Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Дулово.

Наредба №15 за определяне  размера на местните данъци на територията на Община Дулово е приета от Общински съвет Дулово на основание чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси /обн.ДВ.бр.117/1997г., изм. и доп…….ДВ.бр.12/2009г…….ДВ.бр.95/2015г./.

На 22 април 2016г. Народното събрание прие допълнение в закона за местните данъци и такси /ДВ.бр.32/2016г./.

С направените допълнения е създаден раздел VIII към глава втора от Закона за местните данъци и такси.

Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.

Съгласно чл.61ф, ал.1 Общинският съвет определя с наредбата по чл.1,ал.2 годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в граници от 300лв. до 1000лв. в срок до 31 октомври на предходната година.

На основание пар.3,ал.2 от от преходните и заключителни разпоредби към закона за допълнение на закона за местните данъци и такси /обн.Дв.бр.32 от2016г., в сила от 01.01.2017г./  За 2017г. Общинският съвет определя  размера на данъка върху таксиметровите превози по глава втора, раздел VIII до 30 септември 2016г.

 

Имайки предвид психологическата нагласа на лицата извършващи таксиметров превоз на пътници, също така и възможностите им за заплащане на такъв вид данък, предлагам същият да е минимален в предвидения от закона размер.

 

 На основание горепосочените факти и обстоятелства следва да се извърши актуализация на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Дулово .

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет Дулово да вземе следното

 

 

РЕШЕНИЕ:

 

    На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.1,ал.2  от ЗМДТ, чл.61ф,ал.1 от ЗМДТ, пар.3,ал.2 от преходните и заключителни разпоредби към закона за допълнение на закона за местните данъци и такси /обн.Дв.бр.32 от2016г., в сила от 01.01.2017г./   и чл. 79 от АПК Общински съвет Дулово

 

РЕШИ:

І. Приема Наредба  за допълнение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на община Дулово.

т.1. Създава се раздел VII към глава втора от наредбата-   /Приложение 1 /

 

ІІ. Решението да бъде изпратено на кмета на Община Дулово и Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

         

Настоящето решение подлежи на оспорване по АПК пред административен съд гр.Силистра                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

    д-р Юксел Ахмед:

     КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО    

 

 

   

     Изготвил: Мюмюн Неджиб

    директор Дирекция „Местни приходи”

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

 

 

 

Наредба за  допълнение  на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци  на територията на Община Дулово

 

Глава втора

Раздел VII

 

Данък върху таксиметров превоз на пътници

 

Чл. 59 (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.

 (2) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на община Дулово по Закона за автомобилните превози.

 

Чл. 60 (1) Годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници  е в размер на 300 лв.

(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Чл. 61 (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец за дължимия данък в община Дулово.

 (2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето на данъка.

(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.

(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в търговския регистър в община Дулово.

 

Чл. 62 Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на Община

Дулово.

 

Чл. 63. Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната формула:

ДДТГ = ГДТПП x  БМ

, където

12

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 61ф;

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:

НВДТПП = ПГДТПП x БМ

, където

12

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

 

Чл. 64. Данъкът по чл. 61,ал.1 се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

 

Чл. 65. Възстановяване на надвнесен данък по чл. 61, ал.1 се извършва по писмено искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

Промените в Наредбата влизат в сила от 1 януари 2017г.

 

 

 

 

 

    д-р Юксел Ахмед:

     КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО    

 

 

    

    Изготвил: Мюмюн Неджиб

    директор Дирекция „Местни приходи”

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОТИВИ

 

КЪМ ПРОЕКТ ЗА  ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №15 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО

 

I.                   Причини, които налагат приемането на изменението и допълнението на подзаконовия нормативен акт:

 

 

На 22 април 2016г. Народното събрание прие допълнение в закона за местните данъци и такси /ДВ.бр.32/2016г./.

С направените допълнения е създаден раздел VIII към глава втора от Закона за местните данъци и такси.

Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.

Съгласно чл.61ф, ал.1 Общинският съвет определя с наредбата по чл.1,ал.2 годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в граници от 300лв. до 1000лв. в срок до 31 октомври на предходната година.

На основание пар.3,ал.2 от от преходните и заключителни разпоредби към закона за допълнение на закона за местните данъци и такси /обн.Дв.бр.32 от2016г., в сила от 01.01.2017г./  За 2017г. Общинският съвет определя  размера на данъка върху таксиметровите превози по глава втора, раздел VIII до 30 септември 2016г.

 

 

 

 На основание горепосочените факти и обстоятелства следва да се извърши актуализация на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Дулово .

Категория: 
Администрация